บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


19 มิถุนายน 2552

<<< การ์ตูนมาหาอะไร ตอน : คณิตศาสตร์การเมือง ว่าด้วยเรื่องงบประมาณ >>>
<<< Maha-arai Cartoon, Episode : Politics Maths about fiscal >>>

----------------------------------------------

----------------------------------------------


<<< การ์ตูนมาหาอะไร ตอน : คณิตศาสตร์การเมือง ว่าด้วยเรื่องงบประมาณ >>>
<<< Maha-arai Cartoon, Episode : Politics Maths about fiscal >>>

มหาโว : มาหาอะไร นายรู้ไหม
Maha-wo : Maha-arai, Did you know?

มหาโว : ถ้ารัฐบาลกู้เงิน 400,000,000,000 บาท
Maha-wo : if governments borrow money 400,000,000,000 baht,

แล้วก็ 400,000,000,000 บาท
then 400,000,000,000 baht,

และ 400,000,000,000 บาท
and 400,000,000,000 baht.

มหาโว : จะมีเงินมาพัฒนาประเทศทั้งหมดเท่าไหร่
Maha-wo : How many will have all the money for country development?

มาหาอะไร : สี่.. บวก.. สี่.. บวก.. สี่.. เท่ากับ สิบสอง
Maha-arai : Four.. plus.. four.. plus.. four.. equal to twelve.

มาหาอะไร : 1,200,000,000,000 บาท
Maha-arai : 1,200,000,000,000 baht.

มหาโว : ไม่ถูก ที่ถูกคือ 1,080,000,000,000 บาท
Maha-wo : Not right. Right is 1,080,000,000,000 baht.

มาหาอะไร : ทำไม! หายไป 120,000,000,000 บาท
Maha-arai : Why! lost 120,000,000,000 baht.

มหาโว : ค่าคอมมิชชั่น 10% ไง
Maha-wo : 10% Commission.

-------------------------------------------

โดย มาหาอะไร
By Maha-arai.