บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


21 เมษายน 2553

<<< เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475-2549 >>>

Download ข้อมูลทั้งหมดที่นี่

- ปกหน้า
- คำนำ
- รายนามคณะผู้จัดทำ
- สารบัญ
- หมวดว่าด้วยบททั่วไป
- หมวดว่าด้วยพระมหากษัตริย์
- หมวดว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
- หมวดว่าด้วยหน้าที่ของชนชาวไทย
- หมวดว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
- หมวดว่าด้วยรัฐสภา
- หมวดว่าด้วยคณะรัฐมนตรี
- หมวดว่าด้วยศาล
- หมวดว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น
- หมวดว่าด้วยการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
- หมวดว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
- หมวดว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
- ข้อมูลการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕
- ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๐๒
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑
- ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๙
- ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๒๐
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑
- ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
- บรรณานุกรม

เผยแพร่โดย : สำนักกรรมาธิการ 3
http://www.parliament.go.th/parcy/sapa_db/sapa_document.php?page=1&type_id=17&group_id=25

FfF