บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


22 พฤษภาคม 2552

<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง เงินหวยบนดินเอาไปใช้อะไร >>>

สรุปยอดเงินบริจาคจากโครงการสลากแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว
(รายได้สุทธิ 72 งวด เป็นเงินทั้งสิ้น 28,267,666,369.36 บาท)

1. ทุนการศึกษาเด็กโครงการเขียนเรียงความ งวดที่ 1 125,000,000.00 บาท
2. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 35,500,000.00 บาท
3. ทุนการศึกษาเด็กโครงการเขียนเรียงความ งวดที่ 2 400,590,000.00 บาท
4. โครงการอ่าน เขียน เรียน เที่ยว 10,000,000.00 บาท
5. โครงการทุนการศึกษาต่อของนักเรียนระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 50,113,732.00 บาท
6. โครงการเสริมความรู้และสร้างรายได้นักเรียนในระหว่างปิดภาคฤดูร้อน 10,000,000.00 บาท
7. โครงการแก้ไขปัญหาเด็กยากจนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ 600,000.00 บาท
8. โครงการแก้ไขปัญหาเด็กยากจนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ 289,626,730.00 บาท
9. โครงการแก้ไขปัญหาเด็กยากจนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ 195,072,737.00 บาท
10. โครงการทุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย ระยะที่ 1 773,000.00 บาท
11. ทุนการศึกษาเด็กโครงการเขียนเรียงความ งวดที่ 3 402,519,000.00 บาท
12. โครงการ “หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน” 446,469,420.00 บาท
13. ทุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย 2,000,000.00 บาท
14. ทุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย 470,227,000.00 บาท
15. ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยที่ศึกษา ณ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย 11,340,000.00 บาท
16. โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส 402,519,000.00 บาท
17. โครงการประชาสัมพันธ์งานและพัฒนายุทธศาสตร์ สำหรับแก้ไขปัญหาเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส
31,000,000.00
บาท
18. ทุนการศึกษาบุตรธิดาอาสาสมัครสาธารณสุข 2,000,000.00 บาท
19. ทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาผู้ทำประโยชน์แก่สังคมและราชการ 526,221,000.00 บาท
20. พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาในส่วนของต่างจังหวัด 600,000.00 บาท
21. โครงการทุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย ระยะที่ 1 (1 อำเภอ 1 ทุน) 186,297,575.00 บาท
22. ทุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย 1,691,773,173.00 บาท
23. ทุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย 8,950,000.00 บาท
24. ทุนการศึกษาต่อของนักเรียนจากทุกอำเภอและกิ่งอำเภอในระดับอุดมศึกษา 4,521,067.00 บาท
25. ทุนการศึกษาของนักเรียนระดับอุดมศึกษา 276,360,892.00 บาท
26. ทุนการศึกษาของนักเรียนจากทุกอำเภอและกิ่งอำเภอ 3,463,308.00 บาท
27. โครงการบัณฑิตเพื่อความมั่นคง 1,374,000.00 บาท
28. โครงการแก้ไขปัญหาเด็กที่ได้รับผลกระทบ เด็กด้อยโอกาส 49,700,000.00 บาท
29. ทุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อยแก้ไขปัญหาเด็กเร่ร่อน 120,348,960.00 บาท
30. ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน 798,499,960.00 บาท
31. ทุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย งวดที่ 3 852,584,110.00 บาท
32. โครงการแก้ไขปัญหาเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส 9,496,000.00 บาท
- 2 -

33. ทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและราชการ 317,355,680.00 บาท
34. โครงการ “หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน” 91,227,307.00 บาท
35. โครงการ “หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน” 9,778,067.00 บาท
36. โครงการ “หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน” 3,463,308.00 บาท
37. โครงการแก้ไขปัญหาเด็กพิการ เด็กเร่ร่อน และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคเอดส์
19,102,290.00
บาท
38. ค่าใช้จ่ายจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2548 35,000,000.00 บาท
39. ค่าใช้จ่ายโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ประจำเดือนกันยายน 2548 385,091,348.00 บาท
40. ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยที่ศึกษา ณ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย 3,024,000.00 บาท
41. โครงการ “โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคล
ออทิสติก” 2,424,114.00 บาท
42. ค่าใช้จ่ายในกระบวนการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 2 44,065,000.00 บาท
43. ทุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย งวดที่ 1 สำหรับทุนการศึกษาปี 2548 1,590,320,300.00 บาท
44. ทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและราชการ งวดที่ 1 สำหรับ
ทุนการศึกษาปี 2548 606,667,840.00 บาท
45. ทุนการศึกษาต่อของนักเรียนจากทุกอำเภอและกิ่งอำเภอในระดับอุดมศึกษา 4,513,391.00 บาท
46. ทุนการศึกษาต่อของนักเรียนจากทุกอำเภอและกิ่งอำเภอในระดับอุดมศึกษา 273,437,422.29 บาท
47. โครงการแก้ไขปัญหาเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 2
ปี 2549 88,013,264.50 บาท
48. ทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและราชการ งวดที่ 2 สำหรับ
ทุนการศึกษาปี 2548 2,170,034,540.00 บาท

http://www.glo.or.th/news/3d2d/donate3d2d.doc
http://www.glo.or.th/detail.php?link=summary3d2d
เข้าไปเลือกดูว่าเขาบริจาคอะไรที่ไหนบ้าง
นี่ก็ใช่
http://www.glo.or.th/detail.php?link=social
นี่ด้วย
http://www.glo.or.th/detail.php?link=lott_kuson
อันนี้สรุปเงินบริจาคทุกปี
http://www.glo.or.th/detail.php?link=donation
นี่ทุนการศึกษา
http://www.glo.or.th/detail.php?link=menuedu_dis

-----------------------------------------------

ข้อมูลนี้ไปรวบรวมมาหลายปีแล้ว
เห็นคนสงสัยว่าเอาไปทำอะไรบ้างไม่บอก
อันที่จริงเขาบอกอยู่ตามเว็บของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
คนไม่เคยเห็นก็ไม่รู้
ดังนั้นเราจะนำมาเก็บบันทึกไว้ที่นี่
เผื่อเป็นที่อ้างอิง
เวลามีคนสงสัยว่า
เงินหวยบนดินยุคทักษิณ
เอาไปใช้ทำอะไรบ้าง

โดย มาหาอะไร

-------------------------------------------------

เงินจากหวยบนดินถูกนำไปให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน
ตั้งแต่ประถมยันปริญญาทั้งที่เรียนในประเทศ
และไปเรียนยังต่างประเทศ รวมทั้งหมดกว่า 800,000 กว่าคน
รัฐบาลสุรยุทธ์ได้ยกเลิกการให้ทุนนี้
มีผลทำให้เด็กกว่า 800,000 คนไม่ได้รับทุนการศึกษา
หลายคนต้องเลิกเรียนกลางคัน
โดยเฉพาะเด็กที่ได้ทุนไปเรียนต่างประเทศจำนวนมาก
บางคนอยู่ปี 3 จะจบแล้ว เมื่อไม่มีทุนส่งให้เรียนต่อ
ก็ต้องเลิกเรียนกลางคันเป็นจำนวนมาก
------------------------------------------------

แถมด้วยข้อมูลการบริจาคเงินในแต่ละปี
ของรายได้จากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล


----------------------------------------------