บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


01 สิงหาคม 2552

<<< วิบัติสี่ จากคัมภีร์ก๋วนจื่อ >>>

คัมภีร์ก๋วนจื่อกล่าวถึงลักษณะ 4 ประการ
ที่บ่งบอกว่าประเทศชาติกำลังใกล้วิบัติ
โดยสรุปได้ดังนี้
1. คณะเสนาบดีและขุนนางชั้นผู้ใหญ่ ไม่เป็นที่เชื่อถือของประชาชน
2. ขุนนางชั้นผู้ใหญ่แตกแยก ไม่สามัคคีกัน
3. ผู้นำกองทัพ ไม่สามารถแสดงศักยภาพในการรบ
4. ประชาชนไม่มีขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพ

ประเทศไหนกำลังเป็นลักษณะนี้
ควรตระหนักให้มากว่า
กำลังใกล้วิบัติเต็มที่แล้ว
เมื่อรู้เหตุแห่งความวิบัติแล้ว
ก็น่าที่จะแก้ไขต้นเหตุนั้นๆ
ไม่เช่นนั้นก็รอวันแห่งความวิบัติ

โดย มาหาอะไร