บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


28 กุมภาพันธ์ 2553

<<< สนับสนุนองค์รัฎฐาธิปัตย์มาจากการเลือกตั้ง >>>

เนื่องจาก สนธิ บังได้ทำการรัฐประหาร
แล้วแต่งตั้งคณะกรรมการหลายชุด
โดยไม่ต้องให้กษัตริย์ลงนามแต่งตั้ง
แถมยังได้รับการยืนยันความชอบธรรม
จากราชเลขาธิการ และศาล
ในกรณีการทำหน้าที่ของ ปปช.
และสื่อนักวิชาการประชาชนทั่วไป
ส่วนใหญ่ล้วนวางเฉย
เท่ากับยอมรับการมีอยู่จริงขององค์รัฎฐาธิปัตย์

แต่เนื่องจากมีการคัดค้านเรื่องที่ว่า
ไม่เป็นประชาธิปไตย
เพราะสนธิ บัง มาเป็นองค์รัฎฐาธิปัตย์
โดยการทำรัฐประหาร
ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
ดังนั้นเพื่อพบกันครึ่งทาง
และแก้ไขปัญหาบ้านเมืองในด้านต่างๆ
ให้ก้าวหน้าและดียิ่งขึ้นต่อไป
จึงขอสนับสนุนให้มีองค์รัฎฐาธิปัตย์มาจากการเลือกตั้ง
ก็จะมีความชอบธรรมคัดค้านไม่ได้ว่า
ไม่เป็นประชาธิปไตย
เพราะถ้ามีการเลือกตั้ง
ยังไงก็ชอบธรรมกว่าการแต่งตั้ง
หรือยึดอำนาจด้วยกำลัง

ขอให้มาจากการเลือกตั้ง
จะเรียกชื่อคนได้รับเลือกว่า
เป็นนายกหรือประธานาธิปดีหรือองค์รัฎฐาธิปัตย์อะไร
ก็ยอมรับได้ว่ามาจากการเลือกตั้งของประชาชน
มีความเป็นประชาธิปไตย
ส่วนจะเป็นประชาธิปไตยมากน้อยเพียงใด
หรือเป็นเผด็จการแอบแฝงอะไร
อันนั้นต้องดูการกระทำต่อไป

นอกจากมีข้อดี
ที่ศาลและคนทั่วไปยอมรับองค์รัฎฐาธิปัตย์
เมื่อให้มีการเลือกตั้งก็จะได้ข้อดีอีกข้อคือ
มีภาพเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น
ข้อดีข้อต่อไปอาจมีตามมาเรื่อยๆ
เช่นองค์รัฎฐาธิปัตย์บางคน
อาจลงนามยกเลิกองคมนตรี
หรือตรวจสอบองคมนตรี
ก็จะทำให้ช่วยลดอุณหภูิมิทางการเมือง
ซึ่งคนเสื้อแดงก็จะยอมรับได้
และใครจะมาโจมตีตำแหน่งองค์รัฎฐาธิปัตย์ไม่ได้
เพราะว่าทุกคนยอมรับ
แม้แต่องค์รัฎฐาธิปัตย์
ที่มาจากการปล้นอำนาจ
และศาลก็ยอมรับความชอบธรรม
คำสั่งองค์รัฎฐาธิปัตย์อยู่หลายคดี
ดังนั้นการเรียกร้องให้มีองค์รัฎฐาธิปัตย์มาจากการเลือกตั้ง
จึงเป็นทางออกของสังคมไทยที่ไม่ควรมองข้าม
ซึ่งไม่แน่ใจว่ามีคนเสนอเรื่องนี้แล้วหรือยัง
หรือยังไม่มีใครเสนอมาก่อน
แต่ถ้ารู้ว่ามีใครเสนอเรื่องนี้
ผมขอสนับสนุนด้วยอีกเสียง


โดย มาหาอะไร

------------------------------------------------------------

เปิดหนังสือ ราชเลขาธิการ ตอบป.ป.ช. ยืนยันสถานะ ชอบด้วยกม. หลัง สมัคร ดิ้นแย้ง

จากกรณีที่ นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้ถูกกล่าวหาในคดีทุจริตการจัดซื้อรถ-เรือดับเพิลง ของกรุงเทพ (กทม.) ทำคำคัดค้านกลับมาถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยอ้างว่าป.ป.ช.ชุดนี้มีที่มาไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่ได้รับการโปรดเกล้าฯ

อย่างไรก็ตาม นายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. ได้ยืนยันว่าที่มาของป.ป.ช.นั้นถูกต้อง โดยทางสำนักราชเลขาธิการได้ทำหนังสือตอบกลับมาว่า ป.ป.ช.ไม่ต้องโปรดเกล้าฯ เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งโดยรัฏฐาธิปัตย์มาแสดงต่อสาธารณะ

'มติชนออนไลน์' ขอเปิดเผยเอกสารของสำนักราชเลขาธิการฉบับดังกล่าว

สำนักราชเลขาธิการ
พระบรมมหาราชวัง กทม. 10200

5 สิงหาคม 2551

เรื่อง ขอให้ยกเลิกชั้นความลับ
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ท 5137 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551

ตาม หนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือขอให้สำนักราชเลขาธิการ พิจารณาความเหมาะสมในการยกเลิกชั้นความลับของหนังสือราชจากการที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือขอให้ส่งสำเนาหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ได้แจ้งไปยังสำนัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. และหากได้กำหนดชั้นความลับของหนังสือไว้ ขอได้โปรดยกเลิกชั้นความลับและอนุญาตให้คัดลอกหรือเผยแพร่หนังสือดังกล่าว ต่อไปด้วย ความแจ้งอยู่แล้วนั้น

สำนักราชเลขาธิการขอเรียนว่า

1. หนังสือฉบับที่ รล 0001.1/26519 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2549 นอกจากจะมีประเด็นที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว ยังมีประเด็นเรื่องอื่นรวมอยู่ด้วย จึงไม่สามารถยกเลิกชั้นความลับได้

2.อนุญาตให้เปิดเผยข้อความในหนังสือสำนักราชเลขาธิการฉบับดังกล่าวเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่า

" คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้มีประกาศฉบับที่ 19 แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่งแล้วนั้น ย่อมถือได้ว่ามีผลสมบูรณ์ที่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย เนื่องจากขณะนั้นคณะปฏิรูปการปกครองฯ มีฐานะเป็น "รัฎฐาธิปัตย์" มีอำนาจเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว ประกาศหรือคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองฯ ต่างๆ ย่อมมีผลบังคับใช้โดยชอบมาตั้งแต่ต้น"

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

อาสา สารสิน ราชเลขาธิการ

ขอขอบคุณเนื้อหาข่าว คุณภาพดี โดย: หนังสือพิมพ์มติชน
http://tnews.teenee.com/politic/25798.html

------------------------------------------------------------

FfF