บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


25 มีนาคม 2553

<<< คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) >>>

รายละเอียด
รายละเอียด
11 ตุลาคม  2540

ปวงชนชาวไทย มีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเป็นครั้งแรกหลังจากสภาร่าง รัฐธรรมนูญซึ่งมีตัวแทนของประชาชน หลายๆฝ่าย จัดทำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมีเนื้อหาที่ส่งเสริมคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพของประชาชน และให้โอกาสประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากที่สุด อย่างที่ไม่เคย มีมาก่อน
pic

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ มี เจตนารมณ์ในการปฏิรูปการเมือง 3 ประการ คือ การปฏิรูป กระบวนการเข้าสู่อำนาจของนักการเมือง โดยให้มีการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้คนดีมีความสามารถเข้า มาบริหารบ้านเมือง กระบวนการตรวจสอบและควบคุมการใช้อำนาจ ที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส และ กระบวนการถอดถอนผู้ใช้อำนาจในทางมิชอบให้ออกจากตำแหน่ง อันเป็นจุดกำเนิดของ การจัดตั้งองค์กรอิสระขึ้นมารองรับภารกิจในการปฏิรูปการเมืองดังกล่าว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พ.ศ. 2540 ได้บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นองค์กรอิสระโดยมีคณะกรรมการ จำนวน 5 คน ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง โดยการเลือกสรรของวุฒิสภา

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มี วาระดำรงตำแหน่ง 7 ปี และ ดำรงตำแหน่งได้เพียงครั้งเดียวโดยจะ ประกอบไปด้วย ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 1 คน และกรรมการการเลือกตั้ง 4 คน จะต้องเป็นผู้ซึ่งมี ความเป็นกลางทางการเมือง และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ โดยมีอำนาจหน้าที่เป็นผู้ควบคุม ดำเนินการจัด หรือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นและ ผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยสุจริตและ เที่ยงธรรม

คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดปัจจุบัน
เมนู
ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด

back to top

อดีตคณะกรรมการเลือกตั้ง
bar
นายธีรศักดิ์ กรรณสูต
พล.อ.ศิรินทร์ ธูปกล่ำ
พล.ต.อ.สาสนา เพิ่มลาภ
นายโคทม  อารียา
นายจิระ  บุญพจนสุนทร
นายยุวรัตน์  กมลเวชช
นายสวัสดิ์  โชติพานิช
นายวิสุทธิ์  โพธิแท่น
นายจรัล  บูรณพันธุ์ศรี
นายวีระชัย  แนวบุญเนียร
พลเอกจารุภัทร เรืองสุวรรณ
นายปริญญา  นาคฉัตรีย์
นายสุเมธ  อุปนิสากร


http://www.ect.go.th/newweb/th/ect/

------------------------------------------------------------------------------

FfF