บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


25 มีนาคม 2553

<<< คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) >>>

รายชื่อคณะกรรมการ และเลขาธิการ

ปี 2542-2546

ประธานกรรมการ นายโอภาส อรุณินท์

กรรมการ

 1. พันโท กมล ประจวบเหมาะ
 2. นายเกริก เกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
 3. นายณัฏฐ์ ศรีวิหค
 4. นายประสิทธิ์ ดำรงชัย
 5. คุณหญิงเภสัชกรหญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
 6. นางฤดี จิวาลักษณ์
 7. นายวิรัตน์ วัฒนศิริธรรม
 8. พลโท สวัสดิ์ ออรุ่งโรจน์

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. - นายกล้านรงค์ จันทิก

ปี 2547-2549

(สิ้นสุดวาระก่อนกำหนด จากคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ให้จำคุกจำเลยคนละ 2 ปี แต่เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากตำแหน่งหน้าที่ของจำเลยทั้ง 9 แล้ว โทษจำคุกศาลให้รอลงอาญาไว้ 2 ปี ฐานกระทำผิดทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีขึ้นค่าตอบแทนให้ตนเอง [1]

ประธานกรรมการ - พล.ต.อ. วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ

กรรมการ

 1. นายชิดชัย พานิชพัฒน์
 2. นายเชาว์ อรรถมานะ
 3. นายประดิษฐ์ ทรงฤกษ์
 4. นายพินิต อารยะศิริ
 5. นายยงยุทธ กปิลกาญจน์
 6. นายวิเชียร วิริยะประสิทธิ์
 7. พล.ต.ท.ดร. วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์
 8. นายวิสุทธิ์ โพธิแท่น

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. - นายศราวุธ เมนะเศวต

ปี 2549-ปัจจุบัน

แต่งตั้งตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 22 กันยายน 2549

ประธานกรรมการ - นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ

กรรมการ -

 1. นายกล้านรงค์ จันทิก
 2. นายใจเด็ด พรไชยา
 3. นายประสาท พงษ์ศิวาภัย
 4. ศาสตราจารย์พิเศษภักดี โพธิศิริ
 5. ศาสตราจารย์เมธี ครองแก้ว
 6. ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ
 7. นายวิชัย วิวิตเสวี
 8. นางสาวสมลักษณ์ จัดกระบวนพล

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. - นายสมชิต สตภูมินทร์

http://th.wikipedia.org/wiki/คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

------------------------------------------------------------

คณะกรรมการชุดปัจจุบัน


ประกาศคณะปฏิรูปฯ ฉบับที่ 19 : ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป (ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2549)

ข้อ 3 ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ประกอบด้วยประธานกรรมการ

นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
Mr.Panthep Klanarongran


กรรมการ

นาย กล้านรงค์ จันทิก
Mr.Klanarong Chanthick
นายใจเด็ด พรไชยา
Mr.Jaided Pornchaiya
นายประสาท พงษ์ศิวาภัย
Mr.Prasart Pongsivapai
ศาสตราจารย์ภักดี โพธิศิริ
Prof.Pakdee Pothisiri
ศาสตราจารย์เมธี ครองแก้ว
Prof.Medhi Krongkaew
นายวิชา มหาคุณ
Mr.Vicha Mahakun
นายวิชัย วิวิตเสวี
Mr.Vichai Vivitsevi
นางสาวสมลักษณ์ จัดกระบวนพล
Ms.Somlak Judkrabuanphol


เลขาธิการคณะ กรรมการ ป.ป.ช.

นายอภินันทน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
Mr.Apinan Israngura Na Ayuthaya--------------------------------------------------------------

FfF