บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


02 มิถุนายน 2554

<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง มูลนิธิไทยคม >>>Thaksin101_150.jpg (8795 bytes)


พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร ผู้ก่อตั้ง ต้องการส่งเสริมเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้มีความเสมอภาคทางการศึกษาและได้รับ การพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครั และสังคมมูลนิธิฯ ดำเนินการโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด (Non-Profit Organization) มูลนิธิไทยคม ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2536 และได้รับประกาศ กำหนดให้เป็นองค์กรการกุศลเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2536 มูลนิธิฯ ดำเนินการโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด (Non-Profit Organization) แต่มุ่งเน้นในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและสาธารณประโยชน์เป็นหลัก ตามปรัชญาของ พันตำรวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร ผู้ริเริ่มก่อตั้ง ที่ต้องการส่งเสริมเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้มีความเสมอภาคทางการศึกษา และได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ตนเอง ครอบครัว และสังคม ซึ่งจะส่งผลให้ปัญหาต่างๆของสังคมไทยหมดไป"มูลนิธิไทยคม เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต"แนวทางการดำเนินการของมูลนิธิไทยคมสามารถจำแนกออกเป็น 2 รูปแบบดังนี้

รูปแบบที่ 1
มุ่งส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคและความก้าวหน้าทางการศึกษา โดยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารกระจายการศึกษาไปยังชนบทและถิ่น ทุรกันดารทั่วประเทศรวมถึงการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ตามรูปแบบการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2542
ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบยั่งยืน ตลอดชีวิต

รูปแบบที่ 2
มุ่งส่งเสริมให้เกิดโอกาสและสร้างกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยและขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ในรูปแบบที่ส่งเสริมให้ผู้รับการสนับสนุนสามารถช่วยเหลือตนเองได้แบบยั่งยืน อาทิเช่น ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยการมอบที่อยู่อาศัย พร้อมการสร้างอาชีพพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ผู้ก่อตั้ง
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ประธานกรรมการ
2. คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ รองประธานกรรมการ
3. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา รองประธานกรรมการ
4. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ กรรมการ
5. นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา กรรมการ
6. นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ กรรมการ
7. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการ
8. นายพานทองแท้ ชินวัตร กรรมการ
9. นางสาวพินทองทา ชินวัตร กรรมการ
10. นางสาวแพทองธาร ชินวัตร กรรมการ
11. นางลัลธริมา หัสดินทร ณ อยุธยา กรรมการและเหรัญญิก
12. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรรมการและเลขานุการ


โครงการเพื่อการศึกษา

+ โครงการการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
+ โครงการอาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามูลนิธิไทยคม
+ โครงการมอบเงินช่วยเหลือเพื่อสร้างอาคารเรียน ที่ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
+ โครงการมอบห้องโสตภาษาแก่โรงเรียนนายเรืออากาศ
+ โครงการเยาวชนนักคิด พิชิตโลกร้อน

+ โครงการ One Laptop Per Child

+ โครงการจัดทำหนังสือ
โครงการเพื่อพัฒนาเยาวชน

+ โครงการด้านกีฬา


+ โครงการด้านดนตรี
+ โครงการพัฒนาเยาวชนไทยไปสู่ฝัน


โครงการเพื่อสังคม

+ โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก
+ โครงการบริจาคบ้านมูลนิธิไทยคม
+ โครงการมอบถุงน้ำใจเพื่อผู้ประสบอุทกภัย จ.อ่างทอง

โครงการอื่นๆ

+ โครงการสมทบทุน "มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์"
+ โครงการสมทบทุน "มูลนิธิโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ"
+ โครงการมอบกล้องผ่าตัดดวงตาแก่มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน
+ โครงการมอบอุปกรณ์พัฒนาศักยภาพเด็กพิการ (พื้นที่เขตการศึกษา จ.พิษณุโลก


โครงการทุนเพื่อการศึกษา

+ ประกาศให้ทุนการศึกษา
http://www.thaicomfoundation.org/

-------------------------------------------------------

FfF