บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


10 มิถุนายน 2554

<<< เปิดบัญชีทรัพย์สิน ครม. สุรยุทธ์ >>>

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สินรัฐบาลขิงแก่
เมื่อ: 4 เมษายน 2008, 13:43:57

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของรัฐบาลชุด พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีหลังพ้นตำแหน่งเมื่อวันที่ 6 ก.พ.51 โดย พล.อ.สุรยุทธ์ และภริยา มีทรัพย์สินรวมกัน 84.9 ล้านบาทจากที่เคยแจ้งไว้เมื่อเข้ารับตำแหน่งวันที่ 5 ต.ค.50 มีทรัพย์สินทั้งสิ้น รวม 91 ล้านบาท

ส่วน พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน รองนายกรัฐมนตรี และภริยาทั้งสองคน มีทรัพย์สินรวมกัน 101.8 ล้านบาท จากเดิมมีทรัพย์สิน 94.7 ล้านบาท

โดยบัญชีทรัพย์สินของ พล.อ.สุรยุทธ์ มีทั้งสิ้น 24.5 ล้านบาท ประกอบด้วย บัญชีเงินฝากธนาคาร 6.4 ล้านบาท เงินลงทุน 1.8 แสนบาท ที่ดิน 17.8 ล้านบาท ขณะที่ภริยา มีทรัพย์สิน 60.4 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร 20.9 ล้านบาท เงินลงทุน 6.7 ล้านบาท ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวม 14.4 ล้านบาท รถยนต์ 3.5 ล้านบาท และทรัพย์สินอื่นอีก 14 ล้านบาท

พล.อ.สนธิ มีทรัพย์สิน 44.4 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร 29.3 ล้านบาท เงินลงทุน 11.1 ล้านบาท ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 4 ล้านบาท

ขณะที่นางสุกัลยา บุญยรัตกลิน มีทรัพย์สิน 15.3 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินฝากธนาคาร 1.3 ล้านบาท ที่ดิน 5.2 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4.2 ล้านบาท ยานพาหนะ 4.1 ล้าน และทรัพย์สินอื่นอีก 5.5 แสนบาท บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 3.1 แสนบาทไม่มีหนี้สิน

นางปิยะดา บุญยรัตกลิน มีทรัพย์สิน 42.1 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินฝากธนาคารรวม 8.6 แสนบาท เงินฝากสถาบันการเงิน 7 ล้านบาท ที่ดิน 16 ล้านบาท บ้านและสิ่งปลูกสร้าง 13.7 ล้านบาท ยานพาหนะ 3 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่นอีก 8 แสนบาท

นอกจากนี้ ยังมี นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรีและรมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีทรัพย์สิน 37.8 ล้านบาท ภริยามีทรัพย์สิน 365 ล้านบาท รวมทั้งสองคนมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 402.8 ล้านบาท

นายนิตย์ พิบูลสงคราม รมว.ต่างประเทศ มีทรัพย์สิน 356 ล้านบาท ภริยามีทรัพย์สิน 57.7 ล้านบาท รวมทั้งสองคนมีทรัพย์สิน 413.7 ล้านบาท

http://breakingnews.nationchannel.com/read.phpnewsid=314317&lang=T&cat=
http://serichon.com/board/index.phptopic=700.0

------------------------------------------------------------

FfF