บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


01 สิงหาคม 2554

<<< รายชื่อนักโทษการเมืองที่ถูกขัง และบางคนยังไม่ได้รับการประกันตัว >>>

กระทรวง​การต่างประ​เทศตอบจดหมาย​เปิดผนึกของคณะกรรมาธิ​การสิทธิมนุษยชน​แห่ง​เอ​เชีย
ข่าวต่างประ​เทศ กระทรวง​การต่างประ​เทศ -- พฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2553 08:17:13 น.

กรุง​เทพ--1 ก.ค.--กระทรวง​การต่างประ​เทศ

ตามที่คณะกรรมาธิ​การสิทธิมนุษยชน​แห่ง​เอ​เชีย (Asian Human Rights Commission) ​ได้มีจดหมาย​เปิดผนึก​ถึงนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 ​แสดง​ความกังวล​เกี่ยวกับ​การกักขัง​และ​การปฏิบัติต่อ​ผู้กักขังภาย​ใต้พระราชกำหนด​การบริหารราช​การ​ในสถาน​การณ์ฉุก​เฉิน พ.ศ. 2548 นั้น

กระทรวง​การต่างประ​เทศ​ได้ออก​แถลงข่าว​ให้ข้อมูล​เกี่ยวกับประ​เด็นต่างๆ ที่องค์กรดังกล่าว​ได้หยิบยก ดังนี้

1. สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของ​ผู้ที่ถูกจับกุม​ในช่วง​การชุมนุมประท้วงของกลุ่ม​แนวร่วมประชาธิป​ไตยต่อต้าน​เผด็จ​การ​แห่งชาติ (นปช.) ​ได้รับ​การ​เคารพอย่าง​เต็มที่ตามรัฐธรรมนูญ​แห่งราชอาณาจักร​ไทย ​และกติ​การะหว่างประ​เทศว่าด้วยสิทธิพล​เมือง​และสิทธิทาง​การ​เมือง (ICCPR) รวม​ทั้งอนุสัญญาระหว่างประ​เทศด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ที่ประ​เทศ​ไทย​เป็นภาคี ​ทั้งนี้ ​ในพระราชกำหนด​การบริหารราช​การ​ในสถาน​การณ์ฉุก​เฉิน (พ.ร.ก. สถาน​การณ์ฉุก​เฉินฯ) ​ก็มีบัญญัติมาตร​การต่างๆ ​เพื่อป้องกัน​การ​ใช้อำนาจ​โดยมิชอบ​โดย​เจ้าหน้าที่ของรัฐ อาทิ ​การจำกัดระยะ​เวลา​การควบคุมตัว​ผู้ถูกกักขังภาย​ใต้พระราชกำหนดสถาน​การณ์ฉุก​เฉินฯ ​ไว้​ไม่​เกิน 30 วัน ​โดย​ในช่วงระยะ​เวลาดังกล่าว จะต้องมี​การอนุมัติ​การขยาย​เวลากักขังจากศาลทุกๆ 7 วัน ​และ​เมื่อครบกำหนดระยะ​เวลา 30 วัน​แล้ว​และยังมี​ความจำ​เป็นที่จะต้องกักขังบุคคลนั้นๆ ต่อ​ไปอีก พนักงาน​เจ้าหน้าที่จะต้องดำ​เนิน​การตามกระบวน​การปกติตามที่กำหนด​ไว้​ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา​ความอาญา ​ทั้งนี้ ​ในช่วง​เวลาของ​การถูกกักขัง ญาติ​และทนาย​ความของ​ผู้ถูกกังขังสามารถ​เข้า​เยี่ยม​ได้ นอกจากนี้ ยังมี​การจัด​ทำรายงานรายชื่อ​ผู้ถูกจับกุม​ทั้งหมดภาย​ใต้ พ.ร.ก. สถาน​การณ์ฉุก​เฉินฯ ​โดยสำ​เนารายงานที่​เสนอต่อศาลจะ​เ​ก็บบันทึก​เป็นหลักฐาน​ไว้ที่ที่​ทำ​การของพนักงาน​เจ้าหน้าที่ที่​เกี่ยวข้อง ดังนั้น ชื่อของ​ผู้ถูกกักขัง สถานที่กักขัง สภาพ​ความ​เป็นอยู่ ​และสถานภาพของบุคคลดังกล่าว​จึง​เป็น​เรื่องที่​เปิด​เผยต่อสาธารณะ ขณะที่สำหรับ​ผู้ที่ฝ่าฝืน พ.ร.ก. สถาน​การณ์ฉุก​เฉินฯ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา​ความอาญา สำนักงานตำรวจ​แห่งชาติ​ก็​ได้​เผย​แพร่รายชื่อ รายละ​เอียดของสถานที่ที่กักขัง รวม​ทั้งข้อมูลติดต่อของพนักงาน​เจ้าหน้าที่ที่ดู​แลคดีของ​ผู้ถูกกักขัง ​ซึ่งรายชื่อดังกล่าวมีปรากฏ​ใน​เว็บ​ไซต์ของสำนักงานตำรวจ​แห่งชาติที่ http://www.saranitet.police.go.th/pdf/news09062553.pdf

2. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์​ได้วางกรอบกฎหมาย​และกำหนดมาตราที่​เกี่ยวข้องกับ​การปฏิบัติต่อ​ผู้ต้องขัง​และ​การ​ใช้​เครื่องพันธนา​การ ​ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่ยอมรับ​โดยทั่ว​ไป กฎหมายกำหนด​ให้​ใช้​เครื่องพันธนา​การ​ได้​ก็ต่อ​เมื่อ​ผู้ต้องขัง​เป็นบุคคลที่อาจจะพยายามหลบหนี ​หรือ​เพื่อป้องกัน​การ​ทำร้ายตน​เอง​หรือ​ผู้อื่น ​หรือ​เมื่อมีกฎกระทรวงกำหนด​ไว้​เท่านั้น ​ซึ่งหน่วยงานที่​เกี่ยวข้อง​ก็​ได้กำหนดหลัก​เกณฑ์ทั่ว​ไป​ใน​การ​ใช้​เครื่องพันธนา​การที่​เน้น​ความจำ​เป็นของ​การดำ​เนิน​การบนหลักสิทธิมนุษยชน​และศักดิ์ศรีของ​ความ​เป็นมนุษย์ ​และ​การ​แสดง​ให้​เห็น​ถึง​ความจำ​เป็น​และ​ความ​เหมาะสมของ​การ​ใช้​เครื่องพันธนา​การดังกล่าว ดังนั้น ​จึง​ไม่สมควรกล่าว​ถึง​การ​ใส่กุญ​แจมือ​ผู้ถูกจับกุม​ในระหว่างรักษาตัวอยู่​ใน​โรงพยาบาล​ในลักษณะว่า​เป็น​เรื่องที่​เกิดขึ้นทั่ว​ไป ​หรือพยายาม​เชื่อม​โยง​เรื่องนี้กับ​เหตุ​การณ์อื่นๆ ที่​ไม่​เกี่ยวข้องกัน

3. พ.ร.ก. สถาน​การณ์ฉุก​เฉินฯ ​ได้รับ​การประกาศ​ใช้​เพื่อ​ให้รัฐบาลสามารถจัด​การกับสถาน​การณ์ฉุก​เฉิน​ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่าง​เป็นบูรณา​การ ​และทันท่วงทียิ่งขึ้น ​เพื่อรักษากฎหมาย​และ​ความสงบ​เรียบร้อย ​ซึ่ง​เป็นกรณี​ความจำ​เป็นที่​ได้รับ​การยอมรับภาย​ใต้ข้อ 4.1 ของกติ​การะหว่างประ​เทศว่าด้วยสิทธิพล​เมือง​และสิทธิทาง​การ​เมือง ​ทั้งนี้ ​การ​ใช้ พ.ร.ก. ดังกล่าวมี​การทบทวนอย่างสม่ำ​เสมอ​โดยคำนึง​ถึง​การประ​เมินสถาน​การณ์​ในพื้นที่​และ​ความจำ​เป็นของ ​การ​ใช้ พ.ร.ก. ​เพื่อป้องกัน​การ​ใช้​ความรุน​แรง​หรือ​การกระ​ทำผิดกฎหมายที่อาจ​เกิดขึ้น ​การ​ใช้ พ.ร.ก. นี้มิ​ได้มีผลกระทบ ต่อประชาชนทั่ว​ไป​ใน​การ​ใช้ชีวิตประจำวัน​หรือ​การประกอบธุรกิจของประชาชน​แต่อย่าง​ใด อีก​ทั้งรัฐบาล​ก็​ได้ยืนยันว่า ​การที่ พ.ร.ก. ยังมีผลบังคับ​ใช้อยู่จะ​ไม่​เป็นอุปสรรคต่อ​การรณรงค์หา​เสียงสำหรับ​การ​เลือกตั้ง​ใน​เขต​การ​เลือกตั้งหนึ่งของกรุง​เทพฯ ที่จะมีขึ้น​ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2553 นอกจากนี้ ​โดยที่รัฐบาล​และรัฐสภายังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ​การกล่าวหาว่าประ​เทศ​ไทยปกครองด้วย พ.ร.ก. ​และบริหาร​โดยฝ่ายทหาร​ในทางพฤตินัย​จึง​เป็น​การบิด​เบือนข้อ​เท็จจริงอย่างสิ้น​เชิง

4. ​โดยหลัก​การ​แล้ว รัฐบาล​เปิดกว้างต่อ​การตรวจสอบ​และพร้อมที่จะ​แสดง​ความรับผิดชอบตามกรอบของกฎหมาย ​การสอบสวนกำลังดำ​เนินอยู่​ในหลายกรอบ ​ทั้ง​โดยกรม​การสืบสวนพิ​เศษ (ดี​เอส​ไอ) คณะกรรม​การสิทธิมนุษยชน​แห่งชาติ (กสม.) คณะกรรม​การป้องกัน​และปราบปราม​การทุจริต​แห่งชาติ (ปปช.) ​และคณะกรรม​การอิสระตรวจสอบ​และค้นหา​ความจริง​เพื่อ​การปรองดอง ​ซึ่งมีนายคณิต ณ นคร อดีตอัย​การสูงสุด ​เป็นประธาน ​โดยรัฐบาล​ไม่​เข้า​ไป​แทรก​แซง​แต่อย่าง​ใด

กอง​การสื่อมวลชน กรมสารนิ​เทศ กระทรวง​การต่างประ​เทศ ​โทร. 643-5170 ​โทรสาร. 643-5169 E-mail : div0704@mfa.go.th--จบ--
-พห-

http://www.ryt9.com/s/mfa/932157

--------------------------------------------------------

“ของขวัญสีแดงแด่เพื่อนสีแดง” ทะลุเป้า ! : คำขอบคุณที่แทรกผ่านลูกกรงจากเพื่อนสู่เพื่อน

ภาพธารน้ำใจจากเพื่อนถึงเพื่อน

ร่วมด้วยช่วยกันกว่าจะได้เยี่ยมยืนเฝ้าของกลัวหาย
จากการบอกเล่าของพี่หนุ่ม เรดนนท์ (ธันย์ฐวุฒิ ทวีวโรดมกุล) ว่าเพื่อนเราที่อยู่ในเรือนจำกำลังลำบาก เนื่องจากบางรายไม่มีญาติ หรือบางรายก็ขาดแคลนสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน จึงอยากให้ทนายอานนท์ช่วยจัดหาให้เพื่อนของเราด้วย กลายเป็นที่มาของสายธารน้ำใจเมื่อทนายอานนท์และกลุ่มเพื่อนจัดหาระดมทุนโดย การเปิดประมูลสินค้าแบบออนไลน์ที่facebook ชื่อว่า “งานประมูลสินค้าแด่เพื่อนนักโทษทางการเมือง” รวมทั้งการเปิดรับบริจาจร่วมสบทบทุนด้วย
การประมูลเพิ่งเปิดผ่านไปได้เพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นแต่น้ำใจจากเพื่อน เสื้อแดงหลั่งใหลเข้ามาอย่างมากมาย ขั้นต้นเราเปิดโครงการได้เพียงสามวันก็คาดการณ์เอาไว้ว่าจะซื้อของให้แก่ เพื่อนในเรือนจำที่กรุงเทพก่อน โดยใช้งบประมาณคนละ 300บาท ซึ่งอาจได้เพียงไม่กี่อย่าง แต่กลายเป็นว่ายอดบริจาคจากเพื่อนเรามีมามากกว่าที่เราคาดจึงเป็นที่มาของ “ของขวัญแดงแด่เพื่อนสีแดง”
เมื่อวันที่25ก.ค.54 เรานัดหมายเพื่อนๆจากในเฟสบุ๊คว่าเราจะมาให้กำลังใจเพื่อนเราที่เรือนจำ ทั้ง3เรือนจำ ที่หลายคนยังไม่ทราบว่าเพื่อนของเรายังมีอยู่อีกมากและลำบาก ทั้งนี้เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ มีอยู่ 49 ราย เรือนจำคลองเปรม 1ราย และเรือนจำทัณฑสถานหญิงอีก 4ราย รวมทั้งหมด 54 ราย
กิจกรรมครั้งนี้จัดด้วยใจและความหวังว่าเพื่อนเราที่อยู่ในเรือนจำที่ ไม่ได้รับความยุติธรรมยังไม่ได้ถูกลืมจากเพื่อนร่วมอุดมการณ์เดียวกัน และกำลังใจจากเราสำคัญต่อและมีคุณค่ากับพวกเขามากมาย “เราไม่ทอดทิ้งกัน”

กำลังทำเรื่องขอเข้าเยี่ยมเพื่อนเรา^^
ค่าใช้จ่ายจากน้ำใขของเพื่อนมีดังนี้
รายรับ
เงินรับจากธนาคาร ๒๗,๐๐๐
เงินรับจากกล่องบริจาค ๘,๘๑๐
เงินบริจาคเรือนจำ ๗๕๐
เงินบริจาคเรือนจำ ๒,๐๐๐
รวม ๓๘,๕๖๐
รายจ่าย
เรือนจำพิเศษ ๒๘,๕๗๘
ทัณฑสถานหญิง ๓,๗๔๐
เรือนจำคลองเปรม ๖๒๐
รวม ๓๒,๙๓๘

คงเหลือ ๓๘,๕๖๐-๓๒,๙๓๘ = ๕,๖๒๒ บาท
ฝากเข้าบัญชีหลักทั้งหมด

ยอดเงินปัจจุบัน ๕๖,๒๘๘.๒๙ บาท

ยอดฝากสองยอดสุดท้ายมาจากการประมูลสินค้าและอีกยอดจากเงินคงเหลือจากเรือนจำ

เรายังคงจัดกิจกรรมการประมูลต่อไปและจะจัดกิจกรรมคั้งหน้าวันที่19ส.ค.54 ”เราไม่ทอดทิ้งกัน”

รายชื่อเพื่อนนักโทษทางการเมืองในกรุงเทพฯ
รายชื่อเพื่อนนักโทษทางการเมือง ก.ค.54
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
แดน
เรือนจำ
1
อนุวัฒน์ อินทรต์ละออ
1
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
2
จเด็ด โชคพานิชย์
1
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
3
สงวนศักดิ์ จวงจันทร์
1
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
4
อเนก สิงขุนทด
1
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
5
สรเทียน สิงกันยา
2
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
6
สิทธิชัย เกียรติกมลชัย
2
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
7
ธเนตร อนันตวงษ์
2
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
8
เอกชัย มูลเกษ
2
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
9
พิทยา แน่นอุดร
3
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
10
คำรณ ชัยสิทธิ์
3
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
11
จ๋า จักราช
3
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
12
คมสันต์ สุดจันทร์ฮาม
3
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
13
ทองสุข หล่าสพ
3
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
14
วันชัย แซ่ตัน
4
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
15
ณัฐ สัตยาภรณ์พิสุทธิ์
4
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
16
พศิน แสนจิตต์
4
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
17
ไพรวัลย์ สุธงษา
4
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
18
อาทิตย์ เบ้าสุวรรณ
4
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
19
เพชร แสงมณี
4
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
20
สายชล แพบัว
4
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
21
สุรชัย นิลโสภา
4
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
22
สมศักดิ์ วังซ้าย
4
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
23
วัชราวุธ สุทธิพันธ์
4
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
24
ธาดา เปี่ยมฤทัย
4
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
25
วีรยุทธ สุภาพ
5
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
26
ธวัชชัย เอี่ยมนาค
5
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
27
ชาตรี ศรีจินดา
5
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
28
ประสงค์ มณีอินทร์
5
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
29
โกวิทย์ แย้มประเสริฐ
5
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
30
จักรพงษ์ เขียววิไล
5
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
31
วิจิตร ตรีกุล
5
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
32
ยุทิน สังข์ชิมาศ
5
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
33
พรชัย โลหิตดี
5
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
34
พินิจ จันทร์ณรงค์
6
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
35
ยุทธชัย สีน้อย
6
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
36
โชคอำนวย สุรการ
6
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
37
เสถียร รัตนวงศ์
6
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
38
ธันย์ฐวุฒิ ทวีวโรดมกุล
8
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
39
คำหล้า ชมชื่น
8
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
40
อำพล ตั้งนพกุล
8
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
41
สุริยันต์ กกเปลือย
8
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
42
กฤษณะ ขรรค์เพชร
8
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
43
ธนพงษ์ บุตรดี
8
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
44
วิศิษฎ์ แกล้วกล้า
8
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
45
นคร สังสุวรรณ
8
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
46
เลอพงศ์ วิชัยคำมาศ
6
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
47
วราวุธ ฐานังกร
1
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
48
สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์
6
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
49
สมยศ พฤกษาเกษมสุข
1
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
50
แสวง กงกันยา
8
เรือนจำคลองเปรม
51
นฤมล วรุณรุ่งโรจน์
แรกรับ
ทัณฑสถานหญิงกลาง
52
เจียม ทองมาก
แรกรับ
ทัณฑสถานหญิงกลาง
53
พะยอม หนูสูงเนิน
แรกรับ
ทัณฑสถานหญิงกลาง
54
ดารณี เชิงชาญศิลปกุล
แรกรับ
ทัณฑสถานหญิงกลาง
http://rli.in.th/2011/07/28/1551/
--------------------------------------------------------------

Download ข้อมูลคนที่ถูกจับกุมช่วง พรก.ฉุกเฉินปี 53 ทั้งหมด
คลิกเลือก Download ที่ Link1 หรือ Link2 ด้านล่างนี้
Link1
Link2

ซึ่งปัจจุบันเหลือร้อยกว่าคนแล้ว ตามข้อมูลล่าสุด

สุดท้ายนี้
ลองอ่านทบทวนสิ่งที่กระทรวงการต่างประเทศยุคอภิสิทธิ์
ตอบ
คณะกรรมาธิ​การสิทธิมนุษยชน​แห่ง​เอ​เชีย อีกที
"กระทรวง​การต่างประ​เทศ​ได้ออก​แถลงข่าว​ให้ข้อมูล​เกี่ยวกับประ​เด็นต่างๆ ที่องค์กรดังกล่าว​ได้หยิบยก ดังนี้

1. สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของ​ผู้ที่ถูกจับกุม​ในช่วง​การชุมนุมประท้วงของ กลุ่ม​แนวร่วมประชาธิป​ไตยต่อต้าน​เผด็จ​การ​แห่งชาติ (นปช.) ​ได้รับ​การ​เคารพอย่าง​เต็มที่ตามรัฐธรรมนูญ​แห่งราชอาณาจักร​ไทย ​และกติ​การะหว่างประ​เทศว่าด้วยสิทธิพล​เมือง​และสิทธิทาง​การ​เมือง (ICCPR) รวม​ทั้งอนุสัญญาระหว่างประ​เทศด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ที่ประ​เทศ​ไทย​เป็นภาคี ​ทั้งนี้ ​ในพระราชกำหนด​การบริหารราช​การ​ในสถาน​การณ์ฉุก​เฉิน (พ.ร.ก. สถาน​การณ์ฉุก​เฉินฯ) ​ก็มีบัญญัติมาตร​การต่างๆ ​เพื่อป้องกัน​การ​ใช้อำนาจ​โดยมิชอบ​โดย​เจ้าหน้าที่ของรัฐ อาทิ ​การจำกัดระยะ​เวลา​การควบคุมตัว​ผู้ถูกกักขังภาย​ใต้พระราชกำหนดสถาน​การณ์ ฉุก​เฉินฯ ​ไว้​ไม่​เกิน 30 วัน ​โดย​ในช่วงระยะ​เวลาดังกล่าว จะต้องมี​การอนุมัติ​การขยาย​เวลากักขังจากศาลทุกๆ 7 วัน ​และ​เมื่อครบกำหนดระยะ​เวลา 30 วัน​แล้ว​และยังมี​ความจำ​เป็นที่จะต้องกักขังบุคคลนั้นๆ ต่อ​ไปอีก พนักงาน​เจ้าหน้าที่จะต้องดำ​เนิน​การตามกระบวน​การปกติตามที่กำหนด​ไว้​ใน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา​ความอาญา
"

หลายคนโดนคดีฝ่าฝืน พรก.
ติดคุกนานกว่าคนโดนคดีแรงกว่านี้
แถมบางคนไปทำไม่ดีมากมายก็ยังไม่ติดคุกก็มี
งานนี้คงไม่ใช่เรื่องสองมาตรฐาน แต่ไม่มีมาตรฐานต่างหาก

โดย มาหาอะไร

FfF