บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


11 สิงหาคม 2554

<<< ตัวอย่างแนวคิดการนำไอทีมาใช้ในแต่ละกระทรวง >>>

สำนักนายกรัฐมนตรี

- รายงานการทำงานประจำวันของ นายก และข่าวสารของรัฐบาลทุกวัน

มีเว็บติดตามโครงการเร่งด่วนและโครงการสำคัญๆ
ที่ประชาชนสามารถร่วมติดตามและช่วยรายงานได้ด้วย
โดยมีทีมลงพื้นที่ 2 ชุดไม่ให้รู้จักกันลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
แล้วรายงานผ่านเว็บให้ทราบทันที
เช่นกรณีน้ำท่วม ทั้งเจ้าหน้าที่ ชาวบ้านในพื้นที่และ ส.ส.และมวลชนพรรค
สามารถรายงานความเสียหาย บอกเล่าเหตุการณ์และร้องขอความช่วยเหลือ
ว่าต้องการอะไรขาดแคลนอะไร หรือยังมีคนติดค้างที่ไหน

- ให้ผู้ว่าทุกจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ
จะต้องรายงานข่าวสารการทำงาน อุปสรรคต่างๆ ให้ทราบ
เสมอๆ พร้อมอบรมให้มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือรายงานผลการทำงาน
มาให้ทราบเป็นระยะๆ แยกรายจังหวัดและอำเภอ
เป็นประวัติการทำงาน เพื่อใช้ในการพิจารณาผลงานด้วย
...

-----------------------------------------

กระทรวงกลาโหม

- รายงานสถานการณ์ตามแนวชายแดน
รวมไปถึงทาง 3 จังหวัดชายแดนใต้อย่างว่องไว

- รายงานการจัดซื้ออาวุธต่างๆ เนื่องจากไม่เป็นความลับ
ต่างชาติยังรู้ว่ามีอาวุธอะไรบ้าง เพื่อจะได้ตรวจสอบ
ว่าอาวุธที่จัดซื้อแบบไหนรุ่นใดจากประเทศไหน
มีประสิทธิภาพดีกว่ากัน เนื่องจากที่ผ่านมา
ซื้อมาใช้รู้ไม่กี่คนพบว่าไม่มีประสิทธิภาพ
...

-----------------------------------------

กระทรวงการคลัง

- รวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจสำคัญๆ จากหน่วยงานต่างๆ
ทำให้ดูง่ายๆ ในหน้าเดียว ติดตามได้ทุกเรื่อง
และควรอัพเดตข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอๆ
...

-----------------------------------------

กระทรวงการต่างประเทศ

- รายงานสถานะการณ์ในประเทศต่างๆ
ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและข่าวสารสำคัญๆ ในประเทศนั้นๆ
ผ่านอินเตอร์เน็ตให้รัฐบาล ประชาชนไทย และนักธุรกิจไทย
ได้ทราบข้อเท็จจริงสถานการณ์ประเทศนั้นๆ
...

-----------------------------------------

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

- รายงานจำนวนห้องพักที่ว่างทุกโรงแรม
ทำสรุปภาพรวมเป็นจังหวัดว่ายังเหลือเท่าไหร่

- โปรโมทเว็บไซด์ที่มีเว็บบอร์ดให้นักท่องเที่ยวทุกคน
ทั้งต่างชาติที่กำลังเที่ยวในไทย หรือคนไทยที่เที่ยวต่างแดน
ได้ร้องเรียนหรือแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือได้
...

-----------------------------------------

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

- รายงานสถิติสตรี คนชรา และเด็ก ที่ถูกทำร้ายในรูปแบบต่างๆ

- รายงานจำนวนเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษา

- รายงานจำนวนคนชราและเด็กที่ถูกทอดทิ้ง
...

-----------------------------------------

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


- รายงานราคาพืชผลทางการเกษตรล่วงหน้าทั้งในและต่างประเทศ

- ติดตามสถานะการณ์และรายงานประมาณผลผลิตการเกษตรสำคัญๆ
ของประเทศคู่แข่ง

- รายงานพื้นที่โรคระบาด พื้นที่เพาะปลูก คาดการณ์ปริมาณผลิต

- ทำข้อมูลการทำเกษตรและประมงทุกประเภทให้ดาวน์โลหดได้ฟรี
...

-----------------------------------------

กระทรวงคมนาคม


- รายงานความคืบหน้า โครงการ 10 ล้านบาทขึ้นไปทุกโครงการ
ทั้งการก่อสร้างการจัดซื้อจัดจ้าง
พร้อมอัพเดตภาพถ่ายโครงการเป็นระยะๆ
และชี้แจงปัญหาอุปสรรคของความล่าช้าให้ทราบเสมอๆ
โดยสามารถเรียกดูแต่ละโครงการได้ทั้งภาพรวมหมวดต่างๆ
หรือแยกเป็นรายโครงการ
...

-----------------------------------------

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

- รายงานการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ปัญหาอุปสรรค
และจำนวนป่าไม้ที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบัน

- แสดงแผนที่ป่าไม้ให้ชัดเจนทางอินเตอร์เน็ต
เพื่อให้คนที่ซื้อที่ดิน สามารถตรวจสอบได้
ว่าเป็นเขตอุทยานหรือไม่
...

-----------------------------------------

กระทรวงเทคโน-โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- เป็นเจ้าภาพในการเขียนโปรแกรม
และทำระบบออนไลน์ให้กับทุกกระทรวงทบวงกรม

- รายงานรายชื่อเว็บไซด์ที่ถูกบล็อค
รวมรายงานสรุปตามประเภทและจำนวนแต่ละสัปดาห์

- รายงานจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต มือถือทุกเดือน

รวมไปถึงสถิติคนเข้าชมเว็บไซด์ต่างๆ
เพื่อติดตามความนิยมของประชาชน
...

-----------------------------------------

กระทรวงพลังงาน

- รายงานราคาน้ำมัน ก๊าซ ทั้งตลาดในและต่างประเทศ
รวมทั้งราคาที่ขายในประเทศต่างๆ
เพื่อทำการเปรียบเทียบ พร้อมสาเหตุทำไมถูก
หรือแพงกว่าประเทศนั้นๆ
...

-----------------------------------------

กระทรวงพาณิชย์

- รายงานราคาสินค้าสำคัญและพืชผลการเกษตร
เช่นผัก ผลไม้ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ทุกอาทิตย์
พร้อมทำกราฟหรือรายงานสรุปสินค้าในรูปแบบต่างๆ
เพื่อจะได้รู้ว่าสินค้าไหนราคากำลังขึ้น กำลังตกต่ำ หรือกำลังขาดแคลน
เพราะเหตุใด และกำลังดำเนินการแก้ไขอย่างไร
...

-----------------------------------------

กระทรวงมหาดไทย

- เพิ่มบริการออนไลน์ให้มากขึ้น ลดการเดินทางไปที่เขต
หรือที่ทำงานของกระทรวงให้มากที่สุด
เช่นการทำบัตรประจำตัวประชาชน
หลักฐานรูปถ่ายสามารถถ่ายผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้

- ทำแผนที่ให้เป็นมาตรฐาน ประชาชนสามารถเรียกดูตรวจสอบได้ด้วย
โดยตรวจสอบการทับซ้อนทั้งแผนที่ทหาร แผนที่ป่าไม้ แผนที่ชลประทาน
เพื่อไม่ให้ผู้ซื้อที่ดินมีโฉนดแต่มีปัญหาถูกฟ้องร้องถูกเพิกถอนภายหลัง
...

-----------------------------------------

กระทรวงยุติธรรม

- ทำระบบออนไลน์ให้ตัดสินผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์
ผู้ต้องหาควรอยู่ที่ภูมิลำเนาตนเองเท่าที่จะทำได้
เพื่อจะได้มีญาติไปเยี่ยมได้บ่อยๆ ไม่เสียค่าเดินทางมาก
และสามารถขึ้นให้การที่ศาลที่สะดวกได้
โดยไม่จำเป็นต้องมาอยู่ในห้องเดียวกัน
อยู่ในห้องที่สามารถถ่ายทอดสดทั้งผู้ต้องหาและทนายแต่ละฝ่ายได้
โดยที่ศาลอาจอยู่อีกที่หนึ่งก็ได้
...

-----------------------------------------

กระทรวงแรงงาน

- ทำฐานข้อมูลลงทะเบียนผู้ต้องการหางานทำ
และข้อมูลรับสมัครงาน
ทำสถิติสำคัญสามารถเรียกดูได้เช่น
ตำแหน่งไหนขาดแคลน
ตำแหน่งไหนต้องการมาก
ตำแหน่งไหนว่างงานมาก
จังหวัดไหนมีคนต้องการมีงานทำด้านใด
จำนวนคนว่างงานทั้งหมดโดยถือคนที่มาลงทะเบียนนี้
เป็นตัวเลขคนว่างงานของทางการด้วย
และมีการอัพเดตสถานะภาพว่ามีงานทำแล้ว
โดยอาจตรวจเช็คกับประกันสังคม
หรือให้ผู้ว่างงานที่ได้งานทำมาอัพเดตสถานะด้วยตนเอง
ทุกจังหวัดต้องมีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลด้านนี้แทนชาวบ้านด้วย
เผื่อกรณีชาวบ้านเล่นเน็ตไม่เป็น
รัฐจะได้มีข้อมูลไปออกนโยบายมาตอบสนองความต้องการ
เพื่อพยายามลดจำนวนคนว่างงานให้หมดให้ได้
อย่าเหลือทิ้งไว้เพราะเชื่อตามหลักเศรษฐศาสตร์ที่ว่า
ถ้าอัตราว่างงานเข้าใกล้ 0% จะเกิดเงินเฟ้อ
เพราะสามารถนำเข้าแรงงานจากต่างชาติได้
และเปิดหลักสูตรตอบสนองความต้องการได้

- ทำฐานข้อมูลแรงงานต่างแดนทุกประเทศ
เพื่อจะได้ติดตามดูแลได้ใกล้ชิด
โดยส่งทีมไปดูแลและดูสถานที่ทำงานว่าแย่เกินไปหรือไม่
เพื่อจะได้หาทางแก้ไขปัญหาต่อไป

- ทำเว็บบอร์ดให้แรงงานทั้งในและต่างแดนร้องเรียน
หรือเรียกร้องสวัสดิการต่างๆ
เพื่อไม่ให้เขาออกมาเรียกร้องตามท้องถนน
...

-----------------------------------------

กระทรวงวัฒนธรรม

- รายงานความคืบหน้าการบูรณะโบราณสถานต่างๆ

- รายงานโบราณสถานที่เสี่ยงต่อการถูกทำลายเสียหายเพื่อหาทางป้องกัน

- รายงานสถิติจำนวนพระภิกษุ สามเณร แม่ชี นักบวชศาสนาต่างๆ ( ถ้าทำได้ )
...

-----------------------------------------

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- รายงานจำนวนสิ่งประดิษฐ์ในแต่ละเดือน
พร้อมรายละเอียดสิ่งประดิษฐ์ผู้สร้างอย่างย่อๆ

- รายงานความคืบหน้า โครงการทางวิทยศาสตร์สำคัญๆ
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค
...

-----------------------------------------

กระทรวงศึกษาธิการ


- ทำหลักสูตรตั้งแต่ชั้นป.1 ถึง ป.ตรี ผ่านเว็บไซด์
ทุกวิชา ให้สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี
เพื่อให้คนสนใจดาวน์โหลดไปศึกษาเองล่วงหน้าได้ด้วย

- มีเว็บบอร์ดแยกชั้นเรียนป.1 ป.2 ... ถึง ป.ตรี สาขาต่างๆ
เพื่อให้มีที่ติดต่อขอคำแนะนำหรือให้ช่วยติวกันได้
...

-----------------------------------------

กระทรวงสาธารณสุข

- รายงานติดตามโรคระบาดต่างๆ ทั้งที่เกิดในอดีตและปัจจุบันสม่ำเสมอ

- รายงานสถิติผู้ป่วยต่างๆ จากทุกโรงพยาบาลในประเทศ
แยกดูตามโรงพยาบาล ตามจังหวัด หรือรวมทั้งประเทศได้

- รายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการของโรงพยาบาลต่างๆ
ที่ต้องการให้รัฐช่วยเหลือ
...

-----------------------------------------

กระทรวงอุตสาหกรรม


- รายงานสภาวะอุตสาหกรรมทุกประเภท ทั่วประเทศว่า
อุตสาหกรรมใด กำลังแย่ แย่อย่างไร
อุตสาหกรรมใดกำลังดี ดีอย่างไร

- รายงานสภาวะมลพิษ ที่เกิดจากอุตสาหกรรมใด
มีมลพิษอะไรปริมาณเท่าไหร่ ที่ใด ทุกเดือน
ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ยังไง

- รายงานอุตสาหกรรมที่ทำลายสิ่งแวดล้อม
มีอุตสาหกรรมใดบ้าง ทำลายยังไง อยู่ที่ใด
ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ยังไง
...

-----------------------------------------

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- การเสียค่าปรับต่างๆ
ควรมีระบบออนไลน์ที่สามารถจ่ายค่าปรับได้สะดวกขึ้น
อาจไม่ต้องไปจ่ายค่าปรับที่สถานีตำรวจที่เกิดเหตุ
อาจไปเสียสถานีตำรวจใกล้บ้านได้
หรือตามเคาน์เตอร์เซอร์วิสก็ได้

- ระบบติดตามผู้ต้องหา แบบออนไลน์
เพื่อให้ประชาชนสามารถดูได้ง่ายๆ
เผื่อรู้จักจะได้แจ้งเบาะแสได้
หรือตำรวจที่สงสัยสามารถเช็คข้อมูลได้ง่ายๆ
...

-----------------------------------------

+ รวมเว็บหน่วยงานภาครัฐ
+ รวมเว็บราชการ-รัฐวิสาหกิจ-องค์กรอิสระ-ฯลฯ

-----------------------------------------

โดย มาหาอะไร
FfF