บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


08 สิงหาคม 2554

<<< ตัวอย่างประกาศแต่งตั้ง 3 นายก >>>

ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี (ทักษิณ ชินวัตร) ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๘
จาก วิกิซอร์ซ


ประกาศ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี (ทักษิณ ชินวัตร)
ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๘โดย รัฐบาลไทยSeal of the Royal Command of Thailand

ประกาศ

แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี[1]

_______________


ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแล้ว คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการอยู่ต้องพ้นจากตำแหน่ง และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่า สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๘ เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้ง พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา ผู้แทนราษฎร

จึงทรงพระราชดำริว่า พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร เป็นผู้ที่สมควรไว้วางพระราชหฤทัยให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี บริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ เป็นปีที่ ๖๐ ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

โภคิน พลกุล

ประธานรัฐสภา[แก้ไข] เชิงอรรถ

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒/ตอนพิเศษ ๒๐ ง/ หน้า ๑/๙ มีนาคม ๒๕๔๘

http://th.wikisource.org/wiki/ประกาศ_แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี_(ทักษิณ_ชินวัตร)_ลงวันที่_๙_มีนาคม_๒๕๔๘

--------------------------------------

ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี (สุรยุทธ์ จุลานนท์) ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙
จาก วิกิซอร์ซ

ประกาศ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี (สุรยุทธ์ จุลานนท์)
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙โดย รัฐบาลไทยSeal of the Royal Command of Thailand

ประกาศ

แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี[1]

_______________


ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

ตามที่ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ เพื่อให้เหมาะสมแก่สถานการณ์ปัจจุบันไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ประกาศใช้รัฐ ธรรมนูญซึ่งสภาร่างรัฐธรรมนูญจะได้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายต่อไป นั้น

บัดนี้ ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่า พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ สมควรได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ เป็นปีที่ ๖๑ ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน

ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ[แก้ไข] เชิงอรรถ

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๑๐๓ ง/ หน้า ๑/๑ ตุลาคม ๒๕๔๙
http://th.wikisource.org/wiki/ประกาศ_แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี_(สุรยุทธ์_จุลานนท์)_ลงวันที่_๑_ตุลาคม_๒๕๔๙

--------------------------------------

ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี (สมชาย วงศ์สวัสดิ์) ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑
จาก วิกิซอร์ซ

ประกาศ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี (สมชาย วงศ์สวัสดิ์)
ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑โดย รัฐบาลไทยSeal of the Royal Command of Thailand

ประกาศ

แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี[1]

_______________


ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

ด้วยความเป็นรัฐมนตรีของ นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ได้สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่า สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๑ เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้ง นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา ผู้แทนราษฎร

จึงทรงพระราชดําริว่า นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นผู้ที่สมควรไว้วางพระราชหฤทัยให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ชัย ชิดชอบ

ประธานรัฐสภา[แก้ไข] เชิงอรรถ

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๑๕๖ ง/ หน้า ๑/๒๔ กันยายน ๒๕๕๑


http://th.wikisource.org/wiki/ประกาศ_แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี_(สมชาย_วงศ์สวัสดิ์)_ลงวันที่_๑๘_กันยายน_๒๕๕๑

--------------------------------------
FfF