บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


15 กันยายน 2554

<<< แฉนักการเมืองหลังพ้นตำแหน่งรวยขึ้นรวม 4 พันล้าน >>>

ตะลึง!300นักการเมืองรวยขึ้นหลังพ้นตำแหน่ง4พันล้าน ปชป.พรึ่บ!คุณหญิงกัลยาลิ่ว-บ้านเมียประชาโผล่40ล้าน


เปิดชื่อ 300 นักการเมืองรวยขึ้นหลังพ้นตำแหน่ง ส.ส.กว่า 4 พันล้าน ตุนอื้อ หุ้น ที่ดิน เงินฝาก ปชป.ท็อป 10 คุณหญิงกัลยาลิ่ว 422 ล้าน -ส.ส.กรุงเทพฯ เจ้าของน้ำมันพืชเงินฝากเมียงอก 143.3 ล้าน บ้านเมีย“ประชา”โผล่ 40 ล้าน

ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (www.tcijthai.com)รายงาน ว่าภายหลังจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรณีพ้นตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 (ยุบสภา)จากการ ตรวจสอบพบว่ามี ส.ส.ประมาณ 317 คนมีทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากตอนรับตำแหน่งวันที่ 22 มกราคม 2551 รวมมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นประมาณ 4.3 พันล้าน ในจำนวน 265 คนมีทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 ล้านบาท

เมื่อจำแนกรายละเอียดพบว่า ส.ส.ที่มีทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากกว่า 100 ล้านบาท จำนวน 7 คน

มากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 100 ล้านบาท จำนวน 10 คน

มากกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท จำนวน 54 คน

มากกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท จำนวน 61 คน

ที่เหลือเปลี่ยนแปลงต่ำกว่า 5 บ้านบาท

นักการเมืองที่มีทรัพย์สินเพิ่มมากที่สุดคือ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เพิ่มจากตอนรับตำแหน่ง จำนวน 422,155,214.03บาท

นาย วิลาศ จันทร์พิทักษ์ จำนวน 302,935,294 บาท

นางสาว เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ 301,651,393.64 บาท

นาง ผุสดี ตามไท 259,458,050.74 บาท

นายเจริญ คันธวงศ์ 141,615,616.27 บาท

นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี 135,118,884.35 บาท

นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ 116,981,845.57 บาท

ทั้งหมดสังกัดพรรคประชาธิปัตย์

นักการเมืองที่ทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากกว่า 100 ล้านบาท

รายชื่อ

สังกัดพรรคการเมือง

จำนวนที่เพิ่ม (บาท)

1.คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช

ประชาธิปัตย์

422,155,214.03

2.นาย วิลาศ จันทร์พิทักษ์

ประชาธิปัตย์

302,935,294.0

3.นางสาว เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์

ประชาธิปัตย์

301,651,393.64

4.นาง ผุสดี ตามไท

ประชาธิปัตย์

259,458,050.74

5.นาย เจริญ คันธวงศ์

ประชาธิปัตย์

141,615,616.27

6.นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

ประชาธิปัตย์

135,118,884.35

7.นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์

ประชาธิปัตย์

116,981,845.57

ที่มา : รวบรวมโดย ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ www.tcijthai.com

ทั้งนี้ ทรัพย์สินของคุณหญิงกัลยาที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจาก“เงินลงทุน”ของนายโชติ คู่สมรส จากเดิม มี458,414,980 บาท เพิ่มเป็น 778,310,771 บาท (เพิ่ม 319,895,791 บาท) ขณะที่คุณหญิงกัลยามีเงินลงทุนเพิ่มจาก 24,756,471 บาทเป็น 38,207,903 บาท (เพิ่ม 13,451,432 บาท)

นายวิลาศ จันทรพิทักษ์ ทรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นส่วนมากเป็นเงินฝากและเงินลงทุนของนางรัตนาภรรยา ในรายการเงินฝากภรรยานายวิลาศจากเดิมมี 310,990,370 บาท เพิ่มเป็น 454,301,247 บาท (เพิ่มขึ้น 143,310,877 บาท) รายการเงินลงทุนจากเดิม 177,170,500 บาท เพิ่มเป็น 336,223,551 บาท ( เพิ่มขึ้น 159,053,051 บาท) เป็นเจ้าของโรงงานน้ำมันพืช

นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ ทรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นส่วนมากเป็นที่ดินจาก 14 แปลงมูลค่า 114,900,000 บาท เพิ่มเป็น 15 แปลง มูลค่า 411,900,000 บาท

นางผุสดี ตามไททรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นส่วนมากเป็นที่ดินของนายบดินทร์ คู่สมรส จากเดิม 19 แปลงมูลค่า 116,768,260 บาท เหลือ 15 แปลง แต่มูลค่าเพิ่มเป็น 389,104,260 บาท

นายเจริญ คันธวงศ์ จากเดิมไม่ได้แจ้งรายการทรัพย์สินของนางเพ็ญธิราคู่สมรส ตอนพ้นตำแหน่งแจ้งว่าคู่สมรสมีทรัพย์สิน 139,384,724 บาท (เดิมไม่ได้แจ้งรายการทรัพย์สินของคู่สมรส)

นายอรรถวิช สุวรรณภักดี จากเดิมโสด ตอนพ้นตำแหน่งแจ้งว่าสมรสกับ นางพิณ สุวรรณภักดี (เจ้าของบริษัท โคลัมเบีย โครม (ประเทศไทย) จำกัด มีทรัพย์สิน137,571,309 บาท

ทรัพย์สินของนายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ เปลี่ยนแปลงจากหนี้สิน จำนวน 155.3 ล้านบาทหายไปและมี “เงินให้กู้ยืม”เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท

นางอานิก อัมระนันทน์ ทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นส่วนมากเป็นเงินลงทุน จาก 10,589,146 บาท เป็น 81,101,082 บาท นายปิยะสวัสดิ์ คู่สมรสเงินลงทุนจาก 67,371,673 บาท เป็น 97,823,8834 บาท

นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ทรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มมาจากแจ้งว่ามีคู่สมรส (เดิมโสด) คือนางธิศา เนื่องจำนงค์ จำนวน 73,208,952 บาท

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นส่วนมากเป็นเงินลงทุน 254,742,370 บาท เป็น 332,688,530 บาท นางทยา คู่สมรส เงินฝาก จาก 158,462,107 บาท ลดลงเป็น 46,824,738 บาท แต่ “เงินให้กู้ยืม “จากไม่มี เป็นมี 115,249,060 บาท

นายประชา ประสพดี ทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นส่วนมากจากทรัพย์สินนางนันทวรรณ ประสพดี คู่สมรส จากเดิม 153,943,834 บาท เพิ่มเป็น 203,425,194 บาท ในจำนวนนี้แจ้งว่ามีบ้านราคา 40,740,000 บาท

นายอารยะ ชุมดวง ส.ส.สุโขทัย ทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นส่วนมากมาจากรายการที่ดิน จาก 20,610,000 บาท เป็น 106,428,670 บาท

(ดูรายละเอียดในตาราง)

รายชื่อ

สังกัดพรรคการเมือง

จำนวนที่เพิ่ม (บาท)

1. คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช

ประชาธิปัตย์

422,155,214.03

2. นาย วิลาศ จันทร์พิทักษ์

ประชาธิปัตย์

302,935,294.0

3. นางสาว เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์

ประชาธิปัตย์

301,651,393.64

4. นาง ผุสดี ตามไท

ประชาธิปัตย์

259,458,050.74

5. นาย เจริญ คันธวงศ์

ประชาธิปัตย์

141,615,616.27

6. นาย อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

ประชาธิปัตย์

135,118,884.35

7. นาย ชาญชัย อิสระเสนารักษ์

ประชาธิปัตย์

116,981,845.57

8. นาง อานิก อัมระนันทน์

ประชาธิปัตย์

98,700,686.5

9. นาย สรวุฒิ เนื่องจำนงค์

ประชาธิปัตย์

87,629,446.81

10. นาย ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

ประชาธิปัตย์

83,837,878.98

11. นาย ประชา ประสพดี

เพื่อไทย

83,659,720.62

12. นาย อารยะ ชุมดวง

มัชฌิมาธิปไตย(ขณะนั้น)

69,933,571.83

13. หม่อมหลวง อภิมงคล โสณกุล

ประชาธิปัตย์

60,530,698.24

14. พลตำรวจตรี วีระ อนันตกูล

ประชาธิปัตย์

55,681,194.97

15. นาง ชนากานต์ ยืนยง

ประชาราช (ขณะนั้น)

54,684,278.28

16. นาย ไพโรจน์ ตันบรรจง

พลังประชาชน(ขณะนั้น)

51,689,395.79

17. นาย ชุมพล กาญจนะ

ประชาธิปัตย์

50,212,323.41

18. นาย สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์

เพื่อไทย

46,783,568.44

19. นาย สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล

ชาติไทย(ขณะนั้น)

44,078,042.81

20. นาย มนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์

พลังประชาชน(ขณะนั้น)

42,109,333.31

21. นาย ประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย

เพื่อไทย

39,880,884.66

22. นาย สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์

ประชาธิปัตย์

38,373,202.29

23. นางสาว วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์

เพื่อไทย

37,215,497.08

24. นาย กัมพล สุภาแพ่ง

ประชาธิปัตย์

33,521,812.91

25. นาย อัศวิน วิภูศิริ

ชาติไทย(ขณะนั้น)

32,664,109

26. นาย องอาจ คล้ามไพบูลย์

ประชาธิปัตย์

32,354,384.19

27. นาย สุวัฒน์ วรรณศิริกุล

พลังประชาชน(ขณะนั้น)

31,364,224.35

28. นาย สมควร โอบอ้อม

ประชาธิปัตย์

30,178,420.73

29. นาย สุชาติ ตันติวณิชชานนท์

เพื่อแผ่นดิน(ขณะนั้น)

28,806,654.58

30. นาย ธเนศ เครือรัตน์

เพื่อไทย

28,550,751.36

31. นางสาว ตรีนุช เทียนทอง

ประชาราช(ขณะนั้น)

26,563,985.09

32. นาย วินัย เสนเนียม

ประชาธิปัตย์

26,412,695.89

33. นาย ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ

ประชาธิปัตย์

25,967,450.62

34. นาย บุญจง วงศ์ไตรรัตน์

พลังประชาชน(ขณะนั้น)

24,998,698.21

35. นาย รังสิกร ทิมาตฤกะ

พลังประชาชน(ขณะนั้น)

23,746,751.13

36. นาย อดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์

พลังประชาชน(ขณะนั้น)

23,475,398.92

37. นาย อนุสรณ์ ปั้นทอง

พลังประชาชน(ขณะนั้น)

22,842,232.39

38. นางสาว ณิรัฐกานต์ ศรีลาภ

ประชาธิปัตย์

22,231,736.02

39. นาย ไชยยศ จิรเมธากร

เพื่อแผ่นดิน(ขณะนั้น)

21,220,998.15

40. พันตำรวจโท สุรทิน พิมานเมฆินทร์

พลังประชาชน(ขณะนั้น)

20,078,515.94

41. นาย กฤษดาภรณ์ เสียมภักดี

เพื่อไทย

19,643,246.44

42. นาย วิฑูรย์ นามบุตร

ประชาธิปัตย์

18,317,132.76

43. นาย ไตรรงค์ สุวรรณคีรี

ประชาธิปัตย์

16,740,766.93

44. นาย อัสนี เชิดชัย

พลังประชาชน(ขณะนั้น)

16,471,663.19

45. นาง ลินดา เชิดชัย

พลังประชาชน(ขณะนั้น)

16,471,663.19

46. นาย ชวลิต วิชยสุทธิ์

เพื่อไทย

16,284,039.42

47. นาย พีรพันธุ์ พาลุสุข

เพื่อไทย

15,393,268.34

48.นายแพทย์ ประสงค์ บูรณ์พงศ์

พลังประชาชน(ขณะนั้น)

15,002,029.47

49. นาย รณฤทธิชัย คานเขต

เพื่อแผ่นดิน(ขณะนั้น)

14,964,283.2

50. นาย ชุมพล จุลใส

ประชาธิปัตย์

14,870,746.22

51. นาย พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ

เพื่อไทย

14,755,551.49

52.นาย พฤฒิชัย วิริยะโรจน์

เพื่อไทย

14,693,294.66

53.นาย นัจมุดดีน อูมา

พลังประชาชน(ขณะนั้น)

14,474,019.16

54. นาย จักริน พัฒน์ดำรงจิตร

เพื่อไทย

14,158,421.89

55. นาย นพคุณ รัฐผไท

เพื่อไทย

12,990,960.61

56. นาย วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ

ประชาธิปัตย์

12,927,130

57. นาย เรวัต อารีรอบ

ประชาธิปัตย์

12,205,259.3

58. นาย สุชาติ ลายน้ำเงิน

พลังประชาชน(ขณะนั้น)

12,181,208.42

59. นาย นิทัศน์ ศรีนนท์

พลังประชาชน(ขณะนั้น)

12,119,996.22

60. นาย มานะ โลหะวณิชย์

เพื่อไทย

11,838,730.45

61. นาย ธนิตพล ไชยนันทน์

ประชาธิปัตย์

11,827,784.57

62. นาย สุทัศน์ เงินหมื่น

ประชาธิปัตย์

11,731,602.74

63. ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี

เพื่อแผ่นดิน(ขณะนั้น)

11,301,788.1

64. นาย พ้อง ชีวานันท์

พลังประชาชน

11,158,260.3

65. นาย การุณ โหสกุล

เพื่อไทย

11,151,851.86

66. นาย ประนอม โพธิ์คำ

เพื่อแผ่นดิน(ขณะนั้น)

10,730,535.54

67. นาย ฐานิสร์ เทียนทอง

ประชาราช(ขณะนั้น)

10,669,050.03

68. นาย วิชาญ มีนชัยนันท์

เพื่อไทย

10,469,083.35

69. นาย เกียรติกร พากเพียรศิลป์

มัชฌิมาธิปไตย(ขณะนั้น)

10,407,486.14

70. นาย สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์

ประชาธิปัตย์

10,287,465.7

71. นาย อัฏฐพล โพธิพิพิธ

ประชาธิปัตย์

10,265,129.35

72. ว่าที่ร้อยตรี สุเมธ ฤทธาคนี

พลังประชาชน(ขณะนั้น)

9,801,749.12

73. นาย สุรวิทย์ คนสมบูรณ์

พลังประชาชน(ขณะนั้น)

9,775,379.22

74. นาย เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์

เพื่อไทย

9,716,422.79

75. นาย อภิชาติ สุภาแพ่ง

ประชาธิปัตย์

9,608,108.31

76. นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ

พลังประชาชน(ขณะนั้น)

9,446,185.48

77. นาง นิภา พริ้งศุลกะ

ประชาธิปัตย์

9,298,035.05

78. นาย อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์

พลังประชาชน(ขณะนั้น)

9,221,925.23

79. นางสาว รัชดา ธนาดิเรก

ประชาธิปัตย์

9,181,060.43

80. นาย กมล จิระพันธุ์วาณิช

ชาติไทย(ขณะนั้น)

9,093,864.59

81. นาย จุติ ไกรฤกษ์

ประชาธิปัตย์

9,013,526.84

82. นาย สฤษฏ์ อึ้งอภินันท์

พลังประชาชน(ขณะนั้น)

8,994,094.95

83. นาย ธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา

พลังประชาชน(ขณะนั้น)

8,756,539.13

84. นาย วิรัตน์ กัลยาศิริ

ประชาธิปัตย์

8,686,682.66

85. นาย เกษม อุประ

เพื่อไทย

8,526,436.97

86. นาย ยุทธพงษ์ แสงศรี

เพื่อไทย

8,440,622.2

87. นาย ก่อเกียรติ สิริยะเสถียร

พลังประชาชน(ขณะนั้น)

8,212,526.3

88. นาย สาทิตย์ วงศ์หนองเตย

ประชาธิปัตย์

8,124,657.11

89. นาย เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม

เพื่อไทย

8,074,292.99

90. นาย สรรพภัญญู ศิริไปล์

พลังประชาชน(ขณะนั้น)

7,866,927.85

91. นาย พิกิฏ ศรีชนะ

เพื่อแผ่นดิน(ขณะนั้น)

7,821,604.85

92. นาย นิคม เชาว์กิตติโสภณ

เพื่อไทย

7,782,538.21

93. นาง นฤมล ธารดำรงค์

เพื่อไทย

7,759,927.4

94. นาย สมเกียรติ ฉันทวานิช

ประชาธิปัตย์

7,725,526.754

95. นาย ยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา

ประชาธิปัตย์

7,689,692.43

96. นางสาว มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช

ชาติไทยพัฒนา

7,685,827.17

97. นาย ซูการ์โน มะทา

เพื่อไทย

7,596,577.18

98. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีรยศ ราฮิมมูลา

ประชาธิปัตย์

7,453,345.38

99. นาย ประเสริฐ จันทรรวงทอง

พลังประชาชน(ขณะนั้น)

7,374,472.29

100. นาย สัมพันธ์ ทองสมัคร

ประชาธิปัตย์

7,312,874.41

101. นาย เทวฤทธิ์ นิกรเทศ

พลังประชาชน(ขณะนั้น)

7,272,882.17

102. นาย นิยม เวชกามา

เพื่อไทย

7,048,989.22

103. นาย พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน

เพื่อไทย

6,947,818.26

104. นาย วิสุทธิ์ ไชยณรุณ

พลังประชาชน(ขณะนั้น)

6,837,184.54

105. นาย ศุภชัย โพธิ์สุ

พลังประชาชน(ขณะนั้น)

6,629,779.66

106. นาง นาถยา เบ็ญจศิริวรรณ

ประชาธิปัตย์

6,621,323.89

107. นาย ภุชงค์ รุ่งโรจน์

ประชาธิปัตย์

6,552,187.96

108. นางสาว พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล

ประชาธิปัตย์

6,548,865.27

109. นาย สมชัย เจริญชัยฤทธิ์

ประชาราช(ขณะนั้น)

6,546,832.81

110. นาย ประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ

พลังประชาชน(ขณะนั้น)

6,397,757.17

111. นาย อับดุลการิม เด็งระกีนา

ประชาธิปัตย์

6,364,961.36

112. นาย นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ

ประชาธิปัตย์

6,297,902.86

113. นาย อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์

พลังประชาชน(ขณะนั้น)

6,270,101.25

114. นาย อนันต์ ผลอำนวย

พลังประชาชน(ขณะนั้น)

6,132,638.49

115. นาย ประกอบ รัตนพันธ์

ประชาธิปัตย์

6,006,552.30

116. นาย สุรันต์ จันทร์พิทักษ์

ประชาธิปัตย์

6,004,332.66

117. นาย ชนินทร์ รุ่งแสง

ประชาธิปัตย์

6,003,216.76

118. นาย สมนึก เฮงวาณิชย์

มัชฌิมาธิปไตย(ขณะนั้น)

5,997,053.76

119. นาย อลงกรณ์ พลบุตร

ประชาธิปัตย์

5,957,489.65

120. นาย อภิวัฒน์ เงินหมื่น

ประชาธิปัตย์

5,878,859.93

121. นาย อภิชาต ศักดิเศรษฐ์

ประชาธิปัตย์

5,682,644.45

122. นาย สำราญ ศรีแปงวงค์

ประชาธิปัตย์

5,671,072.73

123. นาย พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล

ประชาธิปัตย์

5,572,698.99

124. นาย ประพร เอกอุรุ

ประชาธิปัตย์

5,486,070.6

125. นาย เสรี สาระนันท์

พลังประชาชน(ขณะนั้น)

5,467,890.93

126. นาย ยุทธนา โพธสุธน

ชาติไทย(ขณะนั้น)

5,466,678.21

127. นาย พีระเพชร ศิริกุล

เพื่อไทย

5,401,370.08

128. นาย พุฒิพงศ์ สงวนวงศ์ชัย

ประชาธิปัตย์

5,362,100.4

129. นาย เฉลิมชัย ศรีอ่อน

ประชาธิปัตย์

5,340,433.49

130. นาย นริศ ขำนุรักษ์

ประชาธิปัตย์

5,211,348.02

131. นาง สิรินทร รามสูต

พลังประชาชน(ขณะนั้น)

5,049,116.21

132. นาย ชินวรณ์ บุณยเกียรติ

ประชาธิปัตย์

5,046,243.7

ที่มา : รวบรวมโดย ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ www.tcijthai.com

http://www.tcijthai.com/investigative-story/793

---------------------------------------------------

แกะปมคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รวยขึ้น 422 ล้าน-หุ้นปริศนา! 555 ล้าน

แกะปมร้อน“คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช”รวยขึ้น 422 ล้าน กับเงื่อนงำการโอนหุ้นพิสดาร และเงินลงทุนก้อนโตของสามี ใน บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 339 ล้าน และ บล.พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 216.7 ล้าน มาจากไหน?

จากการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร (ส.ส.) กรณีพ้นตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 (ยุบสภา) นักการเมืองที่มีจำนวนทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากที่สุด เมื่อเทียบกับกรณีรับตำแหน่ง ส.ส.วันที่ 22 มกราคม 2551 คือคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ส.ส.กรุงเทพฯ เขต 8 พรรคประชาธิปัตย์ เพิ่มขึ้นถึง 422,155,214.03 บาท

ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจาก“เงินลงทุน”ของนายโชติ คู่สมรส จากเดิม มี 458,414,980 บาท เพิ่มเป็น 778,310,771 บาท (เพิ่ม 319,895,791 บาท) ขณะที่คุณหญิงกัลยามี “เงินลงทุน” เพิ่มจาก 24,756,471 บาทเป็น 38,207,903 บาท (เพิ่ม 13,451,432 บาท)

คำถามที่น่าสนใจก็คือ “เงินลงทุน”ที่เพิ่มขึ้นมาจากไหน?

ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (www.tcijthai.com)เรียบเรียงมานำเสนอดังนี้

22 มกราคม 2551 รับตำแหน่ง ส.ส.

คุณหญิงกัลยามีเงินลงทุน 24,756,471.60 บาท

นายโชติคู่สมรส458,414,980.20 บาท (ดูตารางด้านล่างประกอบ)

22 ธันวาคม 2551 รับตำแหน่งรมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณหญิงกัลยามีเงินลงทุน 19,484,684.25 บาท

นายโชติ 61,591,122.94 บาท

7 มิถุนายน 2553 พ้นตำแหน่ง รมว.วิทยาศาสตร์ฯ

คุณหญิงกัลยามีเงินลงทุน 28,588,506.82 บาท

นายโชติ 529,086,987.34 บาท

5 มิถุนายน 2554 พ้นตำแหน่ง รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ครบ 1 ปี

คุณหญิงกัลยามีเงินลงทุน 38,126,648.95 บาท

นายโชติ 617,356,178.84บาท

10 พ.ค.2554 พ้นตำแหน่ง ส.ส.

คุณหญิงกัลยามีเงินลงทุน 38,207,903

นายโชติ778,310,771.07 บาท

จากการตรวจสอบพบว่า

หนึ่ง คุณหญิงกัลยายื่นบัญชีฯต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตอนเป็นส.ส. วันที่ 22 มกราคม 2551 ระบุว่ามี “เงินลงทุน” 15 รายการ มูลค่า 24,756,471 บาท จากทรัพย์สิน 67,558,929 บาท ในจำนวนนี้เป็นเงินลงทุน บริษัท วัฒนโชติ จำกัด 285 หุ้น มูลค่า 285,000 บาท , บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด 50 หุ้น มูลค่า 500,000 บาท

ขณะที่นายโชติมีเงินลงทุน 22 รายการ มูลค่า 458,414,980 บาท จากทรัพย์สิน 554,484,248 บาท

ในจำนวนนี้ บริษัท วัฒนโชติ จำกัด 328,142 หุ้น มูลค่า 328.1 ล้านบาท ,บริษัท โชติชลิต จำกัด 26,000 หุ้น มูลค่า 2.6 ล้านบาท, บริษัท ซี.เอส.แคปปิตอล จำกัด 30,000 หุ้น มูลค่า 3 ล้านบาท , บริษัท พลังโสภณสอง จำกัด 1,000,000 หุ้น มูลค่า 100 ล้านบาท ,บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด 166 หุ้น มูลค่า 1,600,000 บาท ,บริษัท วัฒนเชิดชู จำกัด 360 หุ้น มูลค่า 360,000 บาท, บริษัท เค.ดับบลิว.ซี. คลังสินค้า จำกัด 5,759 หุ้น มูลค่า 575,900 บาท , บริษัท บางกอกท็อปนิวส์ จำกัด 8,000 หุ้น มูลค่า 800,000 บาท ,บริษัท บี.เอ็ม.เอส จำกัด 1,040 หุ้น มูลค่า 104,000 บาท บริษัท ศุภราช รีสอร์ท จำกัด 49,000 หุ้น มูลค่า 4,900,000 ล้านบาท

สอง ก่อนคุณหญิงกัลยารับตำแหน่งรมว.วิทยาศาสตร์ฯ 22 ธันวาคม 2551 คุณ หญิงกัลยาและนายโชติได้โอนหุ้นที่จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ไปให้บุตรสาว3 คน และคนใกล้ชิด อย่างน้อย 5 บริษัท (เฉพาะมูลค่าหุ้นที่โอนให้บุตรสาว 3 คน รวมมูลค่า 386 ล้านบาท) ได้แก่

1.บริษัท วัฒนโชติ จำกัด 2.บริษัท วัฒนเชิดชู จำกัด 3.บริษัท ศุภราชรีสอร์ท จำกัด 4.บริษัท พลังโสภณสอง จำกัด และ 5.บริษัท เค.ดับบลิว ซี.คลังสินค้า จำกัด

เฉพาะ บริษัท วัฒนโชติ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 820 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 820,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท

วันที่ 28 มีนาคม 2551 คุณหญิงกัลยา ถือ 285 หุ้น นายโชติ ถือ 328,142 หุ้น

วันที่ 15 ธันวาคม 2551 คุณหญิงกัลยา ได้โอนหุ้นจำนวน 285 หุ้นไปให้นางสาวสุภณา โสภณพนิช ขณะที่นายโชติลดสัดส่วนการถือหุ้นเหลือ 40,742 หุ้น อีก 287,400 หุ้นโอนไปให้บุตรสาว 3 คน คือ นางสาวสุภณา โสภณพนิช นางโชติยา อาฮูยา และ นางกิติยา โสภณพนิช คนละ 95,800 หุ้น (ตูตาราง 2 ประกอบ)

รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท วัฒนโชติ จำกัด (ตาราง 2)

28 มีนาคม 2551

15 ธันวาคม 2552

1.นายชาญ โสภณพนิช 360 หุ้น

2.นายโชติ โสภณพนิช 328,142 หุ้น

3.นางสาวสุภณา โสภณพนิช 17,922 หุ้น

4.นายเชิดชู โสภณพนิช 895 หุ้น

5.นายชาตรี โสภณพนิช 90 หุ้น

6.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช 285 หุ้น

7.นางโชติยา อาฮูยา 102,273 หุ้น

8.นางสาวกิติยา โสภณพนิช 65,360 หุ้น

9.บริษัท โยววิล โฮลดิ้ง จำกัด 304,673 หุ้น

รวม 820,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท

1.นายชาญ โสภณพนิช 360 หุ้น

2.นายโชติ โสภณพนิช 40,742 หุ้น

3.นางสาวสุภณา โสภณพนิช 114,007หุ้น

4.นายเชิดชู โสภณพนิช 895 หุ้น

5.นายชาตรี โสภณพนิช 90 หุ้น

6.นางโชติยา อาฮูยา 198,073หุ้น

7.นางกิติยา โสภณพนิช 161,160 หุ้น

8.บริษัท โยววิล โฮลดิ้ง จำกัด 304,673 หุ้น

ที่มา:กรมพัฒนาธูรกิจการค้า , ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (www.tcijthai.com) รวบรวม

รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท วัฒนเชิดชู จำกัด (ตาราง 3)

29 เมษายน 2551

15 ธันวาคม 2551

1.นายชาญ โสภณพนิช 360 หุ้น

2.นายโชติ โสภณพนิช 360 หุ้น

3.นายชัย โสภณพนิช 599 หุ้น

4.นายเชิดชู โสภณพนิช 1,470 หุ้น

5.นายโชน โสภณพนิช 151 หุ้น

6.นายชาตรี โสภณพนิช 30 หุ้น

7.นางสาววลัย ดิลกวณิช 30 หุ้น

รวม 3,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1,000 บาท

1.นายชาญ โสภณพนิช 360 หุ้น

2.นางสาวอรุวรรณ เตียวตรานนท์ 360 หุ้น

3.นายชัย โสภณพนิช 599 หุ้น

4.นายเชิดชู โสภณพนิช 1,470 หุ้น

5.นายโชน โสภณพนิช 151 หุ้น

6.นายชาตรี โสภณพนิช 30 หุ้น

7.นางสาววลัย ดิลกวณิช 30 หุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท เค.ดับบลิว ซี. คลังสินค้า (ตาราง 4)

24 เมษายน 2551

16 กรกฎาคม 2551

19 ธันวาคม 2551

1.นายโชติ โสภณพนิช 5,759 หุ้น

2.นายเสถียร สิริสวัสดิ์ 700 หุ้น

3.นายอังคณี วรทรัพย์ 687 หุ้น

4.นายวิสุทธิ์ วงศ์ทองศรี 924 หุ้น

5.นายบัญฑร ลิ้วประเสริฐ 2,230 หุ้น

6.นายไกรวุฒิ นิวาศนันทน์ 700 หุ้น

7.บมจ.กรุงเทพโสภณ หุ้นสามัญ 39,000 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ 5,000 หุ้น

รวม 55,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

1.นายโชติ โสภณพนิช 5,759 หุ้น

2.นายเสถียร สิริสวัสดิ์ 1,008หุ้น

3.นายอังคณี วรทรัพย์ 995หุ้น

4.นายบัญฑร ลิ้วประเสริฐ 2,230 หุ้น

5.นายไกรวุฒิ นิวาศนันทน์ 1,008หุ้น

6.บมจ.กรุงเทพโสภณ หุ้นสามัญ 39,000 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ 5,000 หุ้น

1.นายโชติ โสภณพนิช 2,750หุ้น

2.นายเสถียร สิริสวัสดิ์ 1,008หุ้น

3.นายอังคณี วรทรัพย์ 4,004หุ้น

4.นายบัญฑร ลิ้วประเสริฐ 2,230 หุ้น

5.นายไกรวุฒิ นิวาศนันทน์ 1,008หุ้น

6.บมจ.กรุงเทพโสภณ หุ้นสามัญ 39,000 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ 5,000 หุ้น

อย่างไรก็ตาม ในบัญชีฯของคุณหญิงกัลยา ตอนรับตำแหน่ง รมว.กระทรวงวิทย์ฯ วันที่ 22 ธันวาคม 2551 แจ้งว่า นายโชติ สามี มีเงินให้กู้ยืมแก่บุตรสาว 3 คน คนละ 95.8 ล้านบาท รวม 287.4 ล้านบาท โดยทำหนังสือสัญญากู้เงิน 3 ฉบับ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (วันเดียวกับการโอนหุ้นบริษัท วัฒนโชติ จำกัดให้บุตรสาว 3 คน) แสดงต่อ ป.ป.ช.ด้วย

และ เมื่อนำจำนวนเงินกู้ยืมดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับมูลค่าหุ้นที่นายโชติโอนหุ้นบริษัท วัฒนโชติ จำกัดให้ บุตรสาว 3 คน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 คนละ 95,800 หุ้น มูลค่าคนละ 95.8 ล้านบาท รวม 287.4 ล้านบาท พบว่าเป็นตัวเลขสอดคล้องกัน

เท่ากับ เงินกู้ยืมจำนวน 287.4 ล้านบาท มาจากการรับโอนหุ้นจากบิดานั่นเอง

ทำให้เงินลงทุนของนายโชติที่แสดงต่อป.ป.ช.ลดลงเหลือเพียง 61,591,122.94บาท ในจำนวนนี้ระบุว่ามีหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่ในการดูแลของ บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน) มูลค่า 7,677,276 บาท

สาม ตอนพ้นตำแหน่งรมว.วิทยาศาสตร์ฯ 7 มิถุนายน 2553 คุณ หญิงกัลยามีเงินลงทุน 28,588,506.82 บาท นายโชติ 529,086,987.34 บาท ในจำนวนนี้ระบุว่ามีหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่ในการดูแลของ บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน) มูลค่า190,570,793 บาท และ หุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่ในการดูแลของ บล.พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 128,509,100 บาท ขณะที่หุ้นที่จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ยังมีอยู่ทั้งหมด

สี่ ในการแสดงบัญชีฯครั้งต่อมา ได้ระบุว่ามีหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่ในการดูแลของ บล.ทั้งสอง แห่ง คือ พ้นตำแหน่ง รมว.วิทยาศาสตร์ครบ 1 ปี ระบุว่ามีเงินลงทุนใน บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน) มูลค่า 140,509,359.19 บาท และ บล.พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 254,071,369 บาท และ พ้นตำแหน่ง ส.ส.ระบุว่ามีหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่ในการดูแลของ บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน) มูลค่า339,030,624.75 บาท และ หุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่ในการดูแลของ บล.พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)216,744,143 บาท

น่าสังเกตว่า เงินลงทุนมีเพียงเล็กน้อยในการยื่นบัญชีฯต่อป.ป.ช.ตอนรับตำแหน่งรัฐมนตรี และมีจำนวนมากตอนพ้นตำแหน่งรัฐมนตรี

ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ หุ้นมูลค่า 555 ล้านบาทนี้มาจากไหน?

.............

รายการทรัพย์สินของคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กรณีรับตำแหน่ง ส.ส. 22 ม.ค.2551

ทรัพย์สิน

คุณหญิงกัลยา (บาท)

คู่สมรส (บาท)

เงินฝาก

31,387,358.05

18,216,510.24

เงินลงทุน

24,756,471.60

458,414,980.20

ที่ดิน

1,265,100

67,876,500

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง

-

9,976,258

ยานพาหนะ

900,000

-

ทรัพย์สินอื่น

9,250,000

-

รวมทรัพย์สิน

67,558,929.65

554,484,248.44

รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น 622,043,178.09 บาทหนี้สิน เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น

-

83,225,000

(US$2500000*33.29)

มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 538,818,178.09 บาทที่มา: สำนักงาน ป.ป.ช ,ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (www.tcijthai.com) รวบรวม

รายการทรัพย์สินของคุณหญิงกัลยา กรณีรับตำแหน่ง รมว.วิทยาศาสตร์ฯ 22 ธ.ค.2551

ทรัพย์สิน

คุณหญิงกัลยา (บาท)

คู่สมรส (บาท)

เงินฝาก

28,370,050.56

3,244,728.66

เงินลงทุน

19,484,684.25

61,591,122.94

เงินให้กู้ยืม

-

287,400,000

ที่ดิน

1,265,100

67,876,500

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง

-

9,579,652

ยานพาหนะ

800,000

-

ทรัพย์สินอื่น

9,250,000

-

รวมทรัพย์สิน

59,169,834.81

429,692,003.60

รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น488,861,838.41บาทหนี้สิน

เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น

หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ

7,895.88

-

21,730.15

65,130,890.41

รวมหนี้สิน 65,160,516.44บาทมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน

423,701,321.97บาทที่มา: สำนักงาน ป.ป.ช ,ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (www.tcijthai.com) รวบรวม

รายการทรัพย์สินของคุณหญิงกัลยากรณีพ้นตำแหน่ง รมว.วิทยาศาสตร์ฯ 7 มิ.ย. 2553

ทรัพย์สิน

คุณหญิงกัลยา (บาท)

คู่สมรส (บาท)

เงินฝาก

14,017,509.56

23,355,589.36

เงินลงทุน

28,588,506.82

529,086,987.34

เงินให้กู้ยืม

-

-

ที่ดิน

1,265,100

67,876,500

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง

-

9,781,349

ยานพาหนะ

2,000,000

-

ทรัพย์สินอื่น

9,250,000

-

รวมทรัพย์สิน

55,121,116.38

630,100,425.70

รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น685,221,542.08บาทหนี้สิน

เงินเบิกเกินบัญชี

31,950

128,652.18

รวมหนี้สิน 160,602.18 บาทมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน

685,060,939.90 บาทที่มา: สำนักงาน ป.ป.ช ,ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (www.tcijthai.com) รวบรวม

รายการทรัพย์สินของคุณหญิงกัลยากรณีพ้นตำแหน่งรมว.วิทยาศาสตร์ฯ ครบ 1 ปี 5 มิ.ย. 2554

ทรัพย์สิน

คุณหญิงกัลยา (บาท)

คู่สมรส (บาท)

เงินฝาก

17,201,066.46

209,804,257.24

เงินลงทุน

38,126,648.95

617,356,178.84

เงินให้กู้ยืม

-

-

ที่ดิน

1,265,100

67,876,500

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง

-

9,684,743

ยานพาหนะ

1,800,000

-

ทรัพย์สินอื่น

9,250,000

-

รวมทรัพย์สิน

67642,815.41

904,721,679.08

รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น972,364,494.49บาทหนี้สิน

เงินเบิกเกินบัญชี

144,095.99

69,809.15

รวมหนี้สิน 213,905.14 บาทมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน

972,150,589.35 บาทที่มา: สำนักงาน ป.ป.ช ,ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (www.tcijthai.com) รวบรวม

รายการทรัพย์สินของคุณหญิงกัลยากรณีพ้นตำแหน่ง ส.ส. 10 พ.ค.2554

ทรัพย์สิน

คุณหญิงกัลยา (บาท)

คู่สมรส (บาท)

เงินฝาก

20,446,734.39

34,514,259.38

เงินลงทุน

38,207,903

778,310,771.07

ที่ดิน

1,265,100

67,876,500

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง

-

9,684,743

ยานพาหนะ

1,800,000

-

ทรัพย์สินอื่น

9,250,000

-

รวมทรัพย์สิน

70,969,737.39

890,386,273.45

รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น

961,356,010.84บาทหนี้สิน

เงินเบิกเกินบัญชี

155,448.79

227,169.93

รวมหนี้สิน 382,618.72 บาทมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 960,973,392.12บาทที่มา: สำนักงาน ป.ป.ช ,ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (www.tcijthai.com) รวบรวม

ภาพจาก เว็บไซต์ thailand4u.com

http://www.tcijthai.com/investigative-story/803

---------------------------------------------------

FfF