บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


07 ตุลาคม 2554

<<< บันทึกหลักฐานการฟื้นลูกเสือชาวบ้านในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ อนาคตถ้าเกิดเหตุการณ์แบบ 6 ตุลาอีก จะได้หนีความรับผิดชอบร่วมไม่ได้ >>>

Maha Arai

<<< บันทึกหลักฐานการฟื้นลูกเสือชาว
บ้านโดยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ อนาคตถ้าเกิดเหตุแบบ 6 ตุลา อีก จะได้หนีความรับผิดชอบไม่ได้ว่ามีส่วนร่วมในการกระทำของลูกเสือชาวบ้านพวกนี้ >>>

2 ชั่วโมงที่แล้ว

  • Maha Arai รบ.ควัก 600 ล้าน ให้ "โกวิท" ฟื้น "ลูกเสือชาวบ้าน" สร้าง "ปรองดอง" ภายใน 4 ปี

   แหล่งข่าวทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 ก.ย.ที่ผ่านมา นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 166/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (คปด. ลส.ชบ) โดยผ่านกิจการลูกเสือชาวบ้าน โดยมี พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ และมีรองประธานและกรรมการรวมแล้ว 21 คน ได้แก่ รมว.มหาดไทย รมว.ศึกษาธิการ และเลขาธิการนายกฯ เป็นรองประธานฯ

   ส่วนกรรมการประกอบด้วย ปลัดสำนักนายกฯ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

   ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านกรุงเทพมหานคร ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคเหนือ ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคใต้ ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันออก ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันตก ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
   เสริมสร
   ้างเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกฯ ผู้บัญชาการกองบัญชาการ
   ตำรว
   จตระเวนชายแดน และผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักเลขาธิการนายกฯ

   "เมื่อวันที่ 3 ต.ค.ที่ผ่านมา พล.ต.อ.โกวิท ได้เรียกประชุมคณะกรรมการฯครั้งที่ 1/2554 ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมได้มีมติ กำหนดการเปิดตัวโครงการฯ
   อย่
   างเป็นทางการในวันที่ 15 พ.ย.2554 และยังได้อนุมัติในหลักการให้สำนักเลขาธิการ
   นายกรัฐมนต
   รี(สลน.) ตั้งงบประมาณจำนวน 600 ล้านบาท โดยขอก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
   รายจ่ายข้ามปีจำนวน 4 ปี คือปี 2555-2558 แบ่งเป็นเงินจำนวน 150 ล้านบาทต่อปี"
   แหล่งข่าว ระบุ
   2 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Maha Arai ส่วนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมี 3 กลุ่ม คือ 1.ลูกเสือชาวบ้านและประชาชนทั่วไปทั่วทุกภูมิภาค 2.ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน และ 3.บุคลากรของภาคสื่อสารมวลชนทุกแขนงที่เกี่ยวข้อง

   สำหรับรูปแบบการดำเนินโครงการนั้น มุ่งเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และสืบสานความเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงามของชาติไทย รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของ
   ภาคประช
   าสังคม ลดปัญหาความแตกแยกตลอดจนการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความร่วมมือของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันพัฒนาและแก้ปัญหาในชุมชนและสังคม

   นอกจากนี้ ยังเป็นการฟื้นฟูกิจการลูกเสือชาวบ้านให้มีความยั่งยืนและเพิ่มจำนวนลูกเสือ
   ชาวบ้า
   นในท้องที่ต่าง ๆ และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆ อาทิ การจัดงานชุมนุมลูกเสือชาวบ้านทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษาในปีนี้

   การจัดงานชุมนุมฯเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2555 และการจัดงานชุมนุมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
   สมด็จพระบรมโอร
   สาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 60 พรรษาในปี 2555

   แหล่งที่มา หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

   http://entertainment.goosiam.com/news/html/0031101.html
   2 ชั่วโมงที่แล้ว · ·
  • Maha Arai ๑๘ รอง นรม. (พลตำรวจเอก โกวิทฯ) นร.(สปน.)
   โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกิจการลูกเสือชาวบ้าน

   http://www.soc.soc.go.th/SLK/showlist2.asp?pagedate=2011%2F10%2F04&pagegroup=1
   2 ชั่วโมงที่แล้ว · ·
  • Maha Arai <<< เหตุการณ์ 6 ตุลา วันล้อมฆ่าประชาชน >>>
   ...เหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่รัฐและกลุ่มที่รัฐให้การสนับสนุน ได้เข้าไปล้อมจับกุมและสังหารนักศึกษาและประชาชนภายใน บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งกำลังชุมนุมประท้วงเพื่อขับไล่ให้จอมพลถนอม กิตติขจรออก นอกประเทศ ในเหตุการณ์นี้ ตำรวจตระเวนชายแดนนำโดยค่ายนเรศวร จากหัวหิน, กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน ตำรวจ และกลุ่มคนที่ตั้งโดยงบ กอ.รมน. คือ กลุ่มนวพล และ กลุ่มกระทิงแดง ได้ใช้กำลังอย่างรุนแรง ทำให้มีผู้ที่บาดเจ็บ เสียชีวิต และสูญหายเป็นจำนวนมาก
   ...
   http://maha-arai.blogspot.com/2010/03/blog-post_9602.html
   2 ชั่วโมงที่แล้ว · ·
  • Maha Arai ‎"นอกจากนี้ ยังเป็นการฟื้นฟูกิจการลูกเสือชาวบ้านให้มีความยั่งยืนและเพิ่มจำนวนลูกเสือชาวบ้านในท้องที่ต่าง ๆ"
   เตรียมตัวได้พวกเสื้อแดง โดนยำแน่นอน มีมากๆ เมื่อไหร่โดนพวกนี้ยำเละแน่
   นอน 6 ตุลาโมเดลกำลังจะเกิดขึ้น โดยฝีมือรัฐบาลที่อุตส่าห์เสี่ยงตายช่วยให้มาเป็น เฮงซวยที่สุด
   2 ชั่วโมงที่แล้ว · · 1 คน
  • Maha Arai พฤติกรรมในอดีตของลูกเสือชาวบ้านไม่มีอยู่ในสำนึกของ ครม. ชุดนี้เลย ให้ตายเหอะ ถ้าต้องช่วยอุ้มรัฐบาลที่กำลังสร้างมวลชนไว้กระทืบเสื้อแดงในอนาคต ผมขอหันหลังให้รัฐบาลชุดนี้ จะเป็นตายร้ายดียังไง ผมก็ไม่สนใจแล้ว เพราะไม่เคยมีจิตวิญญาณอยู่เคียงข้างผู้สู้เพื่อประชาธิปไตย ทุ่มเงิน 600 ล้านบาทเพื่อสร้างมวลชนไว้กระทืบเสื้อแดงแต่องค์กรเสื้อแดง มีใครอุดหนุนไหมไม่มี ถ้าคิดว่านี่คือวิธีการปรองดองอย่างแท้จริงเชิญเหอะ รับไม่ได้ เฮงซวยที่สุด ตาสว่างแล้วจะอยู่หรือไปก็ไม่มีประโยชน์ที่ผมจะปกป้องแล้ว ขาดไปคนคงไม่เป็นไรมั้ง เพราะถ้าปกป้องเพื่อให้ไปสนับสนุนให้มีมวลชนไว้กระทืบพวกผมภายหลัง ก็สู้ไม่สนับมันตั้งแต่วันนี้จะดีกว่า พอกันทีรับไม่ได้
   2 ชั่วโมงที่แล้ว · · 1 คน
  • Maha Arai วันไหนมีลูกเสือชาวบ้านหลายแสนวันนั้นจะสำนึกเองแหล่ะ แต่สายไปแล้ว อำนาจทั้งหมดไม่มีเหลือ จะโดนถอนลากถอนโคนไม่มีเหลือทั้งตระกูล ไม่รวมพวกที่สู้เพื่อ
   ประชาธิ
   ปไตยด้วย
   2 ชั่วโมงที่แล้ว · · 2 คน
  • Maha Arai เพราะฉะนั้นผมขอหันหลังให้กับรัฐบาลเฮงซวยชุดนี้ตั้งแต่บัดนี้ มีหรือไมีมีก็ไม่ได้ช่วยฝ่ายสู้เพื่อประชา่ธิปไตยอะไร มีแต่ช่วยฝ่ายจ้องกระทืบฝ่ายสู้เพื่อประชาธิปไตย พอกันทีทางใครทางมัน ถ้ามันจะแพ้ก็พวกคุณนั่นแหล่ะทำ ไม่ใช่พวกอื่น จะขอเก็บหลักฐานเอาไว้ยัน
   พว
   กที่หนุนพวกคุณในวันที่โดนรุมฆ่าในอนาคตจะอีกกี่ปีข้างหน้าก็ตาม
   2 ชั่วโมงที่แล้ว · · 1 คน
  • Au Thipavalai อ้าวน้า เปลี่ยนใจแล้วรึ ...^^...กำลังจะแนะนำให้น้าแนะนำนายกหญิง ว่าช่วยประชาสัมพันธ์ เรื่องน้ำท่วมให้ประชาชนเตรียมตัวรับสถานการณ์น้ำท่วมอย่างไร ก่อนจะถูกไฟช๊อตตายไปตาม ๆ กัน เพราะดูท่าแล้ว ว่าน้ำจะท่วมทั่วประเทศ แบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
   ประมาณ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · · 1 คน
  • Maha Arai การไฟฟ้าเขาคงมาตัดไฟให้แล้วมั้ง
   ประมาณ 1 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Maha Arai เดี๋ยววันหนึ่งอาจได้เห็น รมต. รัฐบาลชุดนี้ หนีหัวซุกหัวซุนแบบนายชวนสมัย 6 ตุลาอย่างฮาเลย สมน้ำหน้าล่วงหน้าแล้วกัน ทำแต่ละอย่าง เลิกสนใจแหล่ะหมดอารมณ์ ช่วยไปก็เท่ากับไปเสริมสร้างความแข็งแกร่งพวกจ้องกระทืบ ไม่รู้จะช่วยทำไม อีกอย่างก็คงเก่งๆ กันแล้ว ไม่จำเป็นต้องเข้ายุ่งก็ได้ แต่ไม่ยุ่งนี่คือไม่ช่วยแต่พร้อมช่วยถีบอีกแรงด้วยน่ะ เพราะว่าอยู่แล้วไม่มีประโยชน์อยู่แล้วเป็นโทษจะปล่อยไว้ทำไม ลองคิดดูกันเองก็ได้ แนวปรองดองที่ทำคือสร้างกลุ่มมวลชนที่ใหญ่ที่สุดแล้วกลุ่มอื่นจะอยู่ใต้ตีนกลุ่มนี้ไปตลอดกาล ไม่งั้นโดนรุมกระทืบอีก
   นี่แหล่ะคือแนวปรองด
   องที่กำลังทำกันอยู่ อย่าคิดว่าก็ส่งเสื้อแดงไปร่วมซิ ไปให้เขาล้างสมองให้หมดอ่ะสิ และเขาคงไปเอามวลชนถิ่นที่ไม่ใช่เสื้อแดงเป็นหลักมากกว่า เห็นแถวบ้านบางคนถูกดึงไปอบรมกับพวก กอ.รมน. ไม่กี่วัน กลับมากลายเป็นสายคอยจับตาความเคลื่อนไหวให้พวกนั้นไปแล้ว เพราะเราสังเกตุได้ความรู้สึกไวเหมือนกัน
   ประมาณ 1 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Maha Arai และอย่าคิดว่าจะมีอำนาจเป็นรัฐบาลไปตลอดกาลน่ะ หรือควบคุมพวกลูกเสือชาวบ้านได้น่ะ วันแตกหักหลับตานึกเอาเองก็มองออกว่า พวกนั้นจะเลือกข้างไหน มุก 6 ตุลาเป๊ะเลย ทำมาเสนอโครงการสวยหรูบังหน้าและไม่มีทางปรองดองได้หรอก ทำไมไม่ให้ประชาชนถกกันก่อนว่าสร้างกลุ่มแบบนี้แล้วมันจะปรองดองกันได้ไหม และมันจะปรองดองกันไปได้ยังไง ยิ่งแตกแยกหนักชัดเจน เพราะรัฐสร้างกลุ่มใหม่มาแบ่งแยกอีกกลุ่ม และน้ำกับน้ำมันยังไงมันก็เข้ากันไม่ได้ อย่าปัญญาอ่อนคิดว่าสร้างอีกกลุ่มแล้วทุกกลุ่มจะสลายแล้วเกิดการปรองดองแค่คิดก็ปัญญาอ่อนแล้วนี่ยังลงมือทำ สรุปคือขืนอยู่นานแล้วทำกันแบบนี้ สู้ไปให้พ้นๆ เสียดีกว่ารำคาญเดี๋ยวจะมองหน้ากันไม่ติดมากกว่านี้ ยังไงก็ต้องเป็นศัตรูกันจนได้ไม่วันนี้ก็วันหน้าถ้าทำแบบที่ทำๆ กันอยู่ ไม่เคยสนใจเรียนรู้ประวัติศาสตร์ แต่จะมาอ้างไม่รู้ก็ไม่ได้เพราะเรื่องนี้เคยเขียน
   ดักคอ
   ก่อนเข้า ครม. เสียอีก นอกจากอ้างไม่มีลูกน้องดูก็พอทนฟังได้ สรุปรัฐบาลนี้แค่คุณพูดเพราะๆ เขียนสิ่งสวยหรูคุณก็สามารถยัดไส้อะไรผ่าน ครม. มาได้แล้ว เพราะดูได้แต่เปลือกแก่นดูไม่เป็น เดี๋ยวก็ด่าว่าโง่เหมือนที่พวกตรงข้ามมันด่าเลยนิ
   ประมาณ 1 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Maha Arai อีกอย่างการฟื้นกลุ่มที่เคยทำตัวเป็นปรปักษ์กับประชาชนแถมมีประวัติร่วมฆ่า
   ประ
   ชาชน ถ้าเป็นฝีมือพวกเผด็จการหรือร่างทรงเผด็จการจะเข้าใจว่าทำไมมันถึงทำ แต่ถ้าบอกว่านี่คือรัฐบาลของคนรักประชาธิปไตยที่อุตส่าห์เสี่ยงตายสู้กันมาแล้วโครตเฮงซวยเลย
   ทั้ง ครม. คุณไม่สามารถไปอธิบ
   ายให้ใครเข้าใจได้เลยว่าทำไมถึงจะต้องฟื้นกลุ่มที่มีบทบาทในการล้อมฆ่าประชาชนขึ้นมา รู้ไปถึงไหนหมดราคาหมดศรัทธาทั้ง ครม.
   ประมาณ 1 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Maha Arai อ้อแล้วที่มีคนกลุ่มหนึ่งที่่ออกมาสู้นี่ไม่ใช่เพื่อให้พรรค พท. หรือเพื่อใครมาเป็นรัฐบาลหรือมาเป็นนายกอย่างเดียวน่ะ เขาสู้เพื่อประชาธิปไตยด้วย แล้วรัฐบาลไหนแสดงตัวเป็นร่างทรงเผด็จการถ้าไม่ออกมาไล่จะไปพูดได้ยังไงว่า ที่สู้ๆ กันมาเนี้ยะสู้เพื่อประชาธิปไตย ไม่ใช่สู้เพื่อยศฐาบรรดาศักดิ์ลาบยศสรรเสริญ
   ประมาณ 1 ชั่วโมงที่แล้ว ·
  • Maha Arai พวกไม่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอาจไม่เข้าใจก็เลือกตั้งแล้วไงฉันจะทำยังไงก็ได้ไม่เห็นหัวคนเลือกก็ได้ ไม่สนใจปกป้องสิทธิเสรีภาพก็ได้ จะฟื้นกลุ่มที่มีประวัติไล่ฆ่าประชาชนมาแล้วก็ได้ ก็ถ้าไม่มีอุดมการณ์ก็คงทำไปโดยไม่เห็นค่าอะไรเป็นเรื่องปกติของพวกอุดมลาภอุดมยศ เข้าใจ เมื่อทำตัวเป็นร่างทรงเผด็จการชัดเจน ก็ต้องต่อต้านไม่เช่นนั้นก็คงเป็นพวกอุดมลาภอุดมยศกับเขาไปด้วยถึงได้เงียบกริบเวลาพวกที่เชียร์ทำแบบเดียวกับพวกที่เคยต่อต้าน
   58 นาทีที่แล้ว ·
  • Maha Arai นี่ยังไม่พูดถึงงบลับอีกน่ะ ว่าเอาไปตั้งกลุ่มหรือสนับสนุนกลุ่มแบบกระทิงแดงหรือกลุ่มนวพลในอดีตหรือไม่ หรือเอาไปทำอะไรเพื่อหาเรื่องกับประชาชนเจ้าของประเทศอีกหรือเปล่าด้วยน่ะ คงไม่กล้าหวังให้กล้าไปแตะแค่เรื่องตั้งลูกเสือชาวบ้านยังไม่กล้าค้านแถมหลับหูหลับตาสนับสนุนมาทั้ง ครม. เฮงซวยอีกที เดี๋ยวอนาคตได้ไปอยู่ในบัญชีหนังหมากับเขาแน่นอนไอ้กลุ่มนี่อนาคตมีเยอะๆ ได้นำออกมาใช้แน่นอนเขาไม่สร้างไว้ดูเล่นหรอก
   53 นาทีที่แล้ว ·
  • Maha Arai อ้อ ถ้าขนาดพวกที่เคยร่วมสู้กับพวกคุณยังทยอยหันหลังให้ พวกที่เกลียดคุณอยากจะกำจัดคุณเขาคงจะมาร่วมปรองดองกับพวกคุณหรอกน่ะ ที่ทำอยู่นี่เพื่อหวังให้ทั้้งพวกที่เกลียดและพวกที่เคยเชียร์ มาปรองดองกระทืบพวกคุณหล่ะก็อาจได้ผล
   15 นาทีที่แล้ว ·
  • Maha Arai เพิ่งสังเกตุเห็นโครงสร้าง

   "ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านก
   รุงเทพมหานคร ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคเหนือ ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคใต้ ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันออก ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันตก ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกฯ ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน"

   เทียบกับทีมที่เคยล้อมฆ่าปร
   ะชาชน

   "ในเหตุการณ์นี้ ตำรวจตระเวนชายแดนนำโดยค่าย
   นเรศวร จากหัวหิน, กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน ตำรวจ และกลุ่มคนที่ตั้งโดยงบ กอ.รมน. คือ กลุ่มนวพล และ กลุ่มกระทิงแดง ได้ใช้กำลังอย่างรุนแรง ทำให้มีผู้ที่บาดเจ็บ เสียชีวิต และสูญหายเป็นจำนวนมาก"

   มีคำถามว่า ทำไมต้องใช้ตำรวจตะเวนชายแดนมาทำงานเพื่อความปรองดองระหว่างสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีเขียว อะไร มันเกี่ยวกันตรงไหน นอกจากเซ็ตทีมเดียวกับที่เคยล้อมฆ่าประชาชนดีๆ นี่เอง
   2 วินาทีที่แล้ว ·

http://www.facebook.com/maha.arai

--------------------------------------------------

โดย มาหาอะไร
FfF