บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


21 มกราคม 2556

<<< ควรผลักดันให้ออก พรบ.นิรโทษกรรม มากกว่าผลักดันให้ออก พรก.นิรโทษกรรมหรือรวมไว้กับการแก้รัฐธรรมนูญ เพราะปัญหาจะน้อยกว่า >>>

พรก.นิรโทษกรรมออกไม่ได้ไม่เข้าเงื่อนไขม.184 แต่พรบ.ออกได้ไม่มีข้อห้าม
 • KraThon Lovelycute, Vjit Hunh, Wake Up Guys และ คนอื่นอีก 2 คน ถูกใจสิ่งนี้
 • Maha Arai ม.184 ออก พรก. ได้เมื่อเข้ากรณีรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ
 • Maha Arai ส่วน พรบ. ไม่มีข้อห้ามใดๆ ออกได้ พรก. ออกก่อนแล้วค่อยเข้าสภาทำให้เป็นพรบ. เลยกำหนดให้เป็นเรื่องจำเป็นคอขาดบาดตายจริงๆ แต่ พรบ. ออกได้แทบทุกเรื่องถ้าไม่ขัดรัฐธรรมนูญ
 • Maha Arai ดังนั้นอยากนิรโทษกรรมออกแค่พรบ.ก็พอไม่ต้องไปรวมแก้รัฐธรรมนูญน่ะเราว่าความ จริงรัฐธรรมนูญไม่ควรระบุอะไรที่ไม่ใช่หลักการหลักของประชาธิปไตย ดูอย่างอังกฤษเรื่องพระราชอำนาจออกเป็นพรบ.แก้ได้ง่ายกว่ารัฐธรรมนูญ
 • Maha Arai รัฐธรรมนูญในฝันเรา ควรบรรจุแค่หลักการสำคัญทางประชาธิปไตยเพียวๆ ส่วนเรื่ององค์ประกอบน่าจะเป็น พรบ. ทั้งหมดจะได้แก้ไขอะไรง่ายๆและไม่ต้องไปแตะรัฐธรรมนูญบ่อยๆเรียกว่าอะไรที่อยู่ในรัฐธรรมนูญ มันต้องเป็นนิรันดร์คืออีกพันปีก็ไม่ต้องเปลี่ยนได้
 • Maha Arai การจับไปรวมกับการแก้รัฐธรรมนูญมันจะทำให้มั่วและแก้อะไรไม่ได้สักอย่าง ส่วนออก พรบ.นิรโทษกรรม แล้วไปติดอะไรจะได้ไล่แก้แล้วก็ไม่น่ามีอะไรผิดรัฐธรรมนูญน่ะถ้าอยากจะออก พรบ.นิรโทษกรรมอะไร อีกอย่างผมไม่อยากเอาเรื่องช่วยคนออกจากคุกไปรวมกับการช่วยทักษิณหรือแก้รัฐธรรมนูญที่ยากกว่าจะทำได้เสร็จจริง คนติดคุกคงตายกันในคุกหมดแล้วหล่ะ

http://www.facebook.com/maha.arai

-------------------------------------------------------------

<<< กรณีจะขับไล่วัฒนา เพราะต่อต้านการเสนอ พรก.นิรโทษกรรม กับ คัดค้านแนวนิติราษฎร์อะไร ผมว่า แกปากไม่ดีก็จริงแต่คนที่เสนอ พรก.นิรโทษกรรมนี่ แน่ใจเหรอว่าทำได้ >>>
 • Maha Arai ที่ผมจะคัดค้านวัฒนา ก็เฉพาะท่อนที่ว่าออก พรบ. ช่วงคดียังไม่สิ้นสุดไม่ได้หรือไม่เหมาะอะไรของแก ต้องพวกรัฐประหารเท่านั้นถึงออกได้อันนี้ผมเคืองในการตีความข้อนี้ของแกเท่านั้น
 • Maha Arai ส่วนการที่ นปช. เสนอ พรก.นิรโทษกรรม มันทำไม่ได้แต่ไม่ใช่ตามที่วัฒนาอ้างที่อ้างมันไม่เคลียร์ ต้องอ้าง ม.184 ออก พรก. ได้เมื่อเข้ากรณีรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ
 • Maha Arai ถ้าอ้างข้อนี้แล้ว นปช. หรือนิติราษฎร์หรือใครหน้าไหนยังอุตริให้ผลักดันออก พรก.นิรโทษกรรม ผมว่ารับงานมาแน่นอนฟันธง เพราะว่ามันออกไม่ได้ อ่านภาษาไทยออกไม่ต้องเป็นนักกฏหมายก็เข้าใจ
 • Maha Arai ช่วยอ่านอีกรอบสำหรับพวกหนุนให้ออกพรก.นิรโทษกรรมแล้วแย้งมาซิว่ามันเข้าข้อไหน
  "ม.184 ออกพรก.ได้เมื่อเข้ากรณีรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ"
 • Maha Arai ถ้ามันไม่เข้าเลย ออก พรก. ผิดรัฐธรรมนูญ โดนเล่นงาน ทั้งๆ ชี้แจงแบบนี้แล้ว แสดงว่ารับงานมาหรือไม่ก็ไม่รู้เรื่องกฏหมายเลยอย่าว่าแต่กฏหมายเลยภาษาไทย ก็อ่านไม่เข้าใจด้วย
 • ผู้พันสู้ ตัวจริง อาจจไม่ได้รับงาน แต่อยากเท่ห์
 • Maha Arai ผมว่าเขาอาจไม่ได้อ่านรัฐธรรมนูญด้วยตนเอง เชื่อนักกฏหมายคนนั้นหนุนคนนี้เชียร์ทำแนวนั้นแนวนี้ก็แห่ทำตาม ถ้าอ่านเองแล้วตีความเองจะเข้าใจ ในเมื่อมันมีเป็นร้อยข้อขี้เกียจอ่าน ผมไปหามาให้แล้วเอามาตรานี้มาตราเดียว ไปหาอ่านเอาเต็มๆ นี่ย่อเฉพาะเรื่องที่สามารถออกได้มาให้ดูว่ามันมีแค่เนี้ยะเดี๋ยวเอาเต็มๆ มาให้อ่านก็ได้ แล้วเอาไปให้แกนนำ นปช. หรือพวกกองเชียร์เย้วๆ อยากให้ออก พรก. อ่านแล้วตีความมาสิว่าทำได้
 • Maha Arai มาตรา ๑๘๔ ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ
  ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ
  พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชกำหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้
  การตราพระราชกำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณี
  ฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้
  ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกำหนดนั้นต่อรัฐสภาเพื่อ
  พิจารณาโดยไม่ชักช้า ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและการรอการเปิดสมัยประชุมสามัญจะเป็นการชักช้า คณะรัฐมนตรีต้องดำเนินการให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกำหนดโดยเร็ว ถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติ หรือสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติแต่วุฒิสภาไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้พระราชกำหนดนั้นตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชกำหนดนั้น
  หากพระราชกำหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด และพระราชกำหนดนั้นต้องตกไปตามวรรคสาม ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใช้บังคับต่อไปนับแต่วันที่การไม่อนุมัติพระราชกำหนดนั้นมีผล
  ถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกำหนดนั้น หรือถ้าวุฒิสภาไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้พระราชกำหนดนั้นมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป
  การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกำหนด ให้นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  ในกรณีไม่อนุมัติ ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา การพิจารณาพระราชกำหนดของสภาผู้แทนราษฎรและของวุฒิสภาในกรณียืนยันการอนุมัติพระราชกำหนด จะต้องกระทำในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ
 • ผู้พันสู้ ตัวจริง 555++ผมมองออกมานานแล้วว่ามีปัญหาแน่นอน เอามันส์สะใจกองเชียร์
 • Maha Arai ผมแนะนำให้กองเชียร์ช่วยพิมพ์ ม.184 นี้ไปแจกให้อ่านกันโดยทั่วกันทั้งแกนนำนปช. หรือกองเชียร์ที่อยากให้ออก พรก. อ่านแล้วบอกมาว่าถ้านิรโทษกรรมมันซิกแซกได้ยังไงจากข้อเนี้ยะ
 • ผู้พันสู้ ตัวจริง ยาว ๆ ไม่อ่าน กูจะเอาสะใจ
 • PCha Kkumpa ต้องแก้ที่ รธน ปรับระบบใหม่ทุกอำนาจอธิปไตย จึงปรับกฎหมายพวกนี้ได้
 • Red Dragon Mongkorn
  ความเป็นจริงข้อกฎหมายหนะถูก ไม่เถียงครับ แต่ความเป็นจริงสภาพแวดล้อมมันให้หรือเปล่า อะไรคือรัฐศาสตร์ นำ แล้วนิติศาสตร์ตามครับผม....
 • Maha Arai ไม่เข้าใจในคำถามรัฐศาสตร์นิติศาสตร์อะไร ยังไงก็ออก พรก. ไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญแต่ออก พรบ. ได้สนับสนุนด้วยแต่ถ้าอยากช่วยคนออกจากคุกไวๆ ต้องแยกสองฉบับฉบับหนึ่งชาวบ้านเพียวๆ อีกฉบับรวมทุกคนเพราะ ฉบับหลังผ่านยาก แต่ระดับแกนนำขึ้นไปน่าจะรอได้เพราะยังไม่ติดคุก อาจเข้าๆ ออกๆ แต่ส่วนใหญ่อยู่นอกคุก คงศึกกันอีกหลายยกกว่าจะยอมผ่านกันได้
 • Kukkik Meme สุดยอด กิ๊กแชร์นะคะพี่มหา
 • Maha Arai เต็มที่ไปเลย วันนี้ยังเห็นข่าวณัฐวุฒิหลับหูหลับตาดัน พรก.นิรโทษกรรม อยู่เลยอ้างว่านักกฏหมายสำนักเดียวกันยังตีความไม่เหมือนกัน สรุปพี่แกหลับหูหลับตาเชื่อนักกฏหมายที่บอกแกโดยไม่คิดจะอ่านเองภาษาไทยง่ายๆ แค่เนี้ยะเฮ้อ
 • ผู้พันสู้ ตัวจริง ผ เข้าใจตั้งนานแล้วว่ามีปัญหา
 • Kukkik Meme งั้นแสดงว่า เพื่อไทยเค้ามองออกแล้วอย่างงั้นหรอคะพี่ เค้าเลยนิ่งเรื่องนี้ (ทั้งๆเบื้องหลังมีงบสนับสนุน แล้วมีมติให้ประกันตัวนักโทษการเมือง ฯลฯ)
 • Maha Arai พท. มองอะไรออกโดยหลอกประจำ เห็นเชิญนักกฏหมายจบนอกไปบรรยายแล้วเชื่อวันนี้ที่เกิดเรื่องก็เพราะเชื่อ แล้วออกมาว่าตามหรือไงไม่แน่ใจแต่อ้างไม่ถูกยิ่งเชื่อเรื่องว่าออก พร บ.นิรโทษกรรม ขณะมีคดีอาญาไม่ได้นี่ก็มั่วเลยจำกันมาใช้ผิดๆ ก็วันนี้เราไปหาพบว่าของเก่า เขาก็ออกขณะคดีไม่สิ้นสุดแล้วให้ยกเลิกด้วยซ้ำไม่ต้องพิจารณาต่อทำไมจะทำไม่ได้คนพรรคนี้รวมทั้ง นปช. เขาเชื่อคนโดยดูจากการศึกษาตำแหน่งหรือความน่าเชื่อถือมากกว่าหัดคิดเองอ่านเองวิเคราะห์เอง ดังนั้นจะโดนปั่นหัวตลอดเวลาทั้งพรรคทั้งพวก นปช. ด้วยไม่เชื่อเก็บสถิติไว้ได้เลย นี่เรื่องแรกความจริงโดนมาเยอะแล้วให้เริ่มนับหนึ่งแล้วสังเกตุไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งเชื่อที่เราว่า
 • ผู้พันสู้ ตัวจริง ผมนี่คือลูกกระโปก พี่แม้ว 555
 • Maha Arai ไอ้เทคนิคสร้างความน่าเชื่อถือหรือโปรโมทใครอะไรยังไงมุกนี้เรามองออกแต่ไม่ กล้าฟันธงเพราะอาจเป็นฝ่ายพรรคเองแหล่ะโปรโมทไม่ใช่ฝ่่ายตรงข้ามมุกซ้ำๆ จำได้หมดแล้วเพียงแต่ไม่รู้วงในว่าใครพวกไหนชัดเจนเลยฟันธงอะไรให้ไม่ได้ นอกจากหาความรู้เองเพื่อมาแย้งนั่นนี่เองแทนที่จะเชื่อตัวบุคคลแบบพูดก็เชื่อ เลย ทั้งๆ ที่ไม่ได้เรียนกฏหมายสักเล่มเดียวตั้งแต่เกิดมากฏหมายพื้นฐานก็ไม่เคยเรียนแต่ลงทุนซื้อมาอ่านเองเป็นสิบกว่าเล่มทำความเข้าใจและกล้าคิดกล้าทำ กล้านำตนเองหรือกล้าแย้งไม่กลัวเกรงศักดิ์ศรีบารมีใครข่มทั้งหลาย
 • ผู้พันสู้ ตัวจริง เรื่องพี่ พงศพัศ ว่าไงครับ 555 เอาไว้มาเจอกัน แล้วจะขำ
 • Maha Arai เริ่มง่วงเริ่มพิมพ์ผิดเยอะเลยขี้เกียจแก้เดาเอาแล้วกันนั่งจิ้มมือถือนี่พิมพ์ปิดเยอะหน่อย
 • Maha Arai ผมว่าถ้าเขาเคลียร์ข้อกล่าวหาได้ระดับหนึ่งก็พอสนับสนุนต่อได้เต็มที่แพ้ชนะ อีกเรื่องหนึ่งความจริงต้องเคลียร์ก่อนลงเลือกตั้งตั้งนานแล้วจะได้ไม่มีผลรบกวนในการหาเสียง
 • Maha Arai คือถ้าไม่เคลียร์ผมไม่หนุนเพราะไม่ชอบหลับหูหลับตาหนุนต่อให้พรรคที่หนุนส่งลงก็ตามถือว่ายัดเยียดแต่เมื่อเคลียร์ได้ก็จบ เพราะผมถือหลักว่าถ้าผมเกลียดเหี้ยไม่ว่าเหี้ยตัวที่1 หรือตัวที่2 ให้เลือก ถ้าผมเลือกก็แสดงว่าเกลียดเหี้ยบางตัวไม่ใช่เกลียดเหี้ยจริง ดังนั้นการตีให้ชี้แจงเพื่อจะได้พ้นจากการเป็นเหี้ยจะได้สนับสนุนได้ อาจเปรียบเทียบแรงหน่อยเพื่อให้เห็นภาพ
 • ผู้พันสู้ ตัวจริง เข้าใจครับ ผมตามหาข้อมูลความรู้จากคุณมานาน ว่าง ๆ เจอกันครับ

http://www.facebook.com/maha.arai

-------------------------------------------------------------

<<< รวมกฏหมายนิรโทษกรรมในอดีตถึงปัจจุบัน >>>
http://www.kodmhai.com/m2/m2-7/H-2-7.html


http://www.facebook.com/maha.arai

-------------------------------------------------------------

พรก.นิรโทษกรรม อ.ธิดาอ้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เฮ้อ แล้วอยู่ดีๆยื่นดาบให้เขาเชือดทำไม
 • Maha Arai อันที่จริงความมั่นคงของรัฐมันมีหลายเรื่อง เช่น ความมั่นคงทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การทหาร แล้วเรื่องช่วยนักโทษและคนมีความผิดทางม็อบยัดเข้าเรื่องความมั่นคงทาง เศรษฐกิจอาจพอแถไปได้
 • Maha Arai แต่คนที่ตัดสินเน้นตีความแบบหาเรื่องเช่นเปิดพจนานุกรมยังงี้นั่นนี่สองมาตรฐานหลายคดีมาแล้ว อยู่ดีๆ คิดว่าเขาจะตีความให้ออกมาอย่างที่คิดหรือหาเรื่องเพราะลูกเข้าทางตีนเขาพอดี
 • Maha Arai เท่ากับว่าเลือกทางเสี่ยงชัดเจนในขณะที่ดันแบบ พรบ. ก็ทำได้ไม่เสี่ยงด้วยไม่เร็วไปกว่ากันหรอกเพราะว่าอาจโดนดึงจากการตีความ พรก. ได้
 • Maha Arai อีกอย่างตอนนี้เห็นข่าวเศรษฐกิจดียังงั้นยังงี้ที่รัฐว่ามาแล้วมันเร่งด่วนยังไง แค่นี้ก็โดนตีตกอยู่แล้ว ตกเฉยๆ ยังไม่เท่าไหร่อาจมีความผิดตามมานี่สิ ไม่รู้จะโดนขนาดไหน
http://www.facebook.com/maha.arai

-------------------------------------------------------------
โดย มาหาอะไร
FfF