บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


21 สิงหาคม 2557

<<< เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของรัฐธรรมนูญชั่วคาว ที่สามารถทำนายอนาคตรัฐธรรมนูญถาวรชั่วคราวในอนาคตได้เลย จากมาตรา 35 >>>


เออ ไม่ต้องทำมาขึงขังจริงจังในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก็ได้โดยเฉพาะพยายามถ่วงเวลาเกือบปีเพื่อจะร่างขึ้นเพราะอีกไม่นานมันก็จะถูกฉีกอยู่ดี แถมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของรัฐธรรมนูญชั่วคาว ที่สามารถทำนายอนาคตรัฐธรรมนูญถาวรชั่วคราวในอนาคตได้เลย จากมาตรานี้

มาตรา ๓๕ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องจัดทําร่างรัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) การรับรองความเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้

(๒) การให้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่เหมาะสมกับสภาพสังคมของไทย

(๓) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งกลไกในการกํากับและควบคุมให้การใช้อํานาจรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชน

(๔) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและตรวจสอบมิให้ผู้เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือเคยกระทําการอันทําให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม เข้าดํารงตําแหน่งทางการเมืองอย่างเด็ดขาด

(๕) กลไกที่มีประสิทธิภาพที่ทําให้เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและพรรคการเมือง สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือดําเนินกิจกรรมได้โดยอิสระ ปราศจากการครอบงําหรือชี้นําโดยบุคคลหรือคณะบุคคลใด ๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(๖) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการสร้างเสริมความเข้มแข็งของหลักนิติธรรม และการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนและทุกระดับ

(๗) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการปรับโครงสร้างและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน และป้องกันการบริหารราชการแผ่นดินที่มุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว

(๘) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของรัฐให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและตอบสนองต่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนโดยสอดคล้องกับสถานะทางการเงินการคลังของประเทศ และกลไกการตรวจสอบและเปิดเผยการใช้จ่ายเงินของรัฐที่มีประสิทธิภาพ

(๙) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันมิให้มีการทําลายหลักการสําคัญที่รัฐธรรมนูญจะได้วางไว้

(๑๐) กลไกที่จะผลักดันให้มีการปฏิรูปเรื่องสําคัญต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ต่อไปให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาถึงความจําเป็นและความคุ้มค่าที่ต้องมีองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่จําเป็นต้องมี ให้พิจารณามาตรการที่จะให้การดําเนินงานขององค์กรดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย
 • Buapan Musketeers, Iron Rose, Baiyo Auyjung และ คนอื่นอีก 6 คน ถูกใจสิ่งนี้
 • Maha Arai ตารางเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญน่าจะฉบับชั่วคาวที่เกิดจากฝีมือนักยึดอำนาจปี 57 ล่าสุดโดดเด่นกว่าเพื่อนที่ยัดเรื่องการล็อคสเป็ครัฐธรรมนูญเอาไว้แล้วยังไง ของใหม่ก็ต้องมีเรื่องพวกนี้ไม่มีโดนตีตกวนลูปร่างกันอีกกี่รอบก็ได้

 • Maha Arai ข้อนี้ล็อคสเป็คไม่ให้ทักษิณยิ่งลักษณ์กลับเข้าสู่วงการเมืองอีกเพราะไปหา เรื่องกล่าวโทษฟ้องร้องเพื่อให้เข้าล็อคข้อนี้นี่รู้ล่วงหน้าก่อนจะร่างกัน ออกมาอีกน่ะ
  (๔) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและตรวจสอบมิให้ผู้เคยต้องคําพิพากษาหรือ คําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือเคยกระทําการอันทําให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม เข้าดํารงตําแหน่งทางการเมืองอย่างเด็ดขาด
 • Maha Arai ส่วนข้อนี้คุณจะได้เห็นสส.ไม่ต้องทำตามมติพรรค
  (๕) กลไกที่มีประสิทธิภาพที่ทําให้เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะผู้ดํารงตําแหน่ง ทางการเมืองและพรรคการเมือง สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือดําเนินกิจกรรมได้โดยอิสระ ปราศจากการครอบงําหรือชี้นําโดยบุคคลหรือคณะบุคคลใด ๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • Maha Arai ส่วนข้อนี้ล็อคตายแก้รัฐธรรมนูญใหม่จะไม่ง่ายหรือยากมากๆส่งเสริมให้แก้ข้างถนน ฟันธงว่ารัฐธรรมนูญใหม่นี้จะถูกฉีกโดยประชาชนไม่วันใดก็วันหนึ่งแน่นอน
  (๙) กลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันมิให้มีการทําลายหลักการสําคัญที่รัฐธรรมนูญจะได้วางไว้
 • Maha Arai สรุปจะเขียนมาวิเศษวิโสยังไงก็มีปัญหาเหมือนเดิมเล่นในสภาไม่ได้ก็เล่นข้างถนน สนุกสนานประเทศเจริญแล้วเขามีแต่ส่งเสริมให้คนเห็นต่างรวมถึงความขัดแย้ง ต่างๆแก้ในสภาแต่กะลาแลนด์พยายามเขียล็อคทุกอย่างเพื่อผลักให้ประชาชนไปเล่น นอกสภาหรือเข้าป่ากันแทนเข้าไปถกกันในสภา หลายเรื่องดูเหมือนดีแต่มีขบวนการกลั่นแกล้งกันได้เช่นบอกว่าห้ามคนติดคุกไป เลือกตั้ง คนไม่เลือกตั้งหมดสิทธิ์เป็นรมต.นายกทุกอย่างดูดีแต่เวลาปฏิบัติยัดข้อหา แกล้งจับขังก่อนวันเลือกตั้งคนนั้นก็ถูกตัดสิทธิ์ต่างๆทันทีซึ่งโดนมาแล้วมุกนี้กรณีจตุพร
---------------------------------------------
FfF