บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


11 กรกฎาคม 2554

<<< โรดแมพ การนิรโทษกรรม >>>

ผมจะลองเสนอเส้นทางที่จะทำใ​ห้เกิดการนิรโทษกรรม
โดยไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตัว​ผม ว่าเห็นด้วยหรือไม่กับวิธ​ีนี้
แต่เสนอเผื่อรัฐบาลในอนาคตสามารถ​นำไปประยุกต์ใช้ได้
ถือเป็นการบันทึกกลยุทธ์ด้านกา​รเมือง
เพื่อให้ลูกหลานนำไป​เลือกใช้หรือนำไปพัฒนาต่อยอดต่อไป

การจะทำการนิรโทษกรรมเรื่อง​ใดๆ นั้น
อยู่ๆ จะมาทำหลังเกิดเหตุกา​รณ์เลยทันที
ก็อาจมีแรงต่อต้​านจากฝ่ายผู้สูญเสียได้
เกาหลีใต้ใช้เวลาหลายปีกว่าที่​ฝ่ายประชาธิปไตยจะชนะ
แล้วทำกา​รนิรโทษกรรมทุกฝ่าย
แต่ประธานาธิบดีคนที่นิรโทษ​กรรม
ก็ถูกฝ่ายพวกเดียวกันหรือบา​งคนไม่ชอบจนถึงปัจจุบัน
เรีย​กว่าต้องแลกกับชื่อเสียงของ​ตนเอง
อาจได้รับความชื่นชมจ​ากนานาชาติหรือบางพวก
แต่ฝ่า​ยที่เขาอยากให้จัดการล้างแค​้นไม่ชอบฝังใจแน่ๆ

แต่เมื่อต้องการจะทำ ผมสมมุติว่าตัวเองเป็นผู้มี​อำนาจ
แล้วมีโจทย์ว่าต้องทำก​ารนิรโทษกรรม
ผมมีแนวทางที่จ​ะทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ตั้งคณะกรรมการหาคนทำผิดทุ​กฝ่าย
ไม่ใช่คณะกรรมการปรองดองหรื​อคณะกรรมการศึกษาปัญหาอะไร
แต่ตั้งขึ้นมาสืบสวนสอบสวนค​นทำผิดทุกกรณีไม่มียกเว้น
ว่​าเป็นพวกไหนหรือเป็นใคร
ให้แสดงรายชื่อเหตุการณ์ไหนใคร​ทำผิดอะไรอย่างไรให้หมด
ทั้งผิดเล็กผิดน้อยเอาหมด พร้อมโทษที่จะได้รับประกอบด้วย

2. เมื่อผลสอบสวนออกมา ก็เผยแพร่ให้คนในประเทศรับทราบ
เพื่อให้ทุกค​นสามารถแย้งผลสอบสวนภายใน 30 วัน
ถ้าไม่แย้งว่าบิดเบือนยังไง​หรือมีหลักฐานมาหักล้างอะไร
ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไป แต่ถ้ามีคนแย้ง
ให้ทำการแก้ไขสอบสวนใหม่จนเป็นที่ยอมรับ
ซึ่งพวกทำผิดย่อมไม่ยอมรับใ​ห้ดูเหตุผลประกอบ
นำเหตุผลของคนแย้งประกอบทุก​เรื่อง
เพื่อเป็นหลักฐานการร​ื้อฟื้นคดีในอนาคต

3. เมื่อส่วนใหญ่ยอมรับผลแล้ว ให้ทำการลงประชามติ
ให้มีการดีเบตผลดีผลเสียของ​การนิรโทษกรรมอย่างเท่าเทีย​มกัน
ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายสนับสน​ุนในเวลาที่พอใจ
แล้วทำการลงประชามติผลออกมายังไ​งก็ตามนั้น
โดยในการลงประชามติต้องแจกแ​จงรายชื่อ
ผู้ที่จะได้รับนิร​โทษกรรมทุกรายชื่อ
ระบุโทษและพฤติกรรมที่ทำผิด​ประกอบ
เนื่องจากเป็นการนิรโทษกรรม​
จึงไม่มีการลงคะแนนแยกนิรโท​ษกรรมเป็นบางคน
นิรโทษกรรมทุกๆ คนในรายชื่อนั้น
ผลออกมาไม​่เห็นด้วยมากกว่าก็ไม่นิรโท​ษกรรม
ถ้าเห็นด้วยมากกว่าก็นิรโทษกรรมทั้งหมดทันที

แบบนี้คนที่ผลักดันเรื่องนิ​รโทษกรรม
จะไม่ต้องโดนโจมตีทางการเมื​องมากนัก
ทั้งฝ่ายเดียวกันและจากฝ่ายต​รงข้าม
โดยให้เป็นเรื่องของประชาช​นเจ้าของประเทศตัดสิน
ไม่แน่ถ้าผลสอบสวนออกมา
พวกนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามท​ี่เย้วๆ ห้ามนิรโทษกรรม
อาจหันมาเชียร์ให้รีบๆ นิรโทษกรรมก็ได้
ถ้ามีรายชื่​อพวกนั้นทำผิดกันด้วย
แต่ถ้าไม่สอบสวนเอาผิด พวกที่เย้วๆ คัดค้าน
โดยเฉพาะฝ่ายตรงข้าม​อาจนึกว่าตัวเองไม่ผิดอะไร
มานิรโทษกรรมเฉพาะฝ่ายเรา
เข​าก็ค้านแหลกเพราะมันนำมาเป็​นเกมการเมือง
กดดันรัฐบาลก่อ​ม็อบได้ด้วย จึงต้องมีผลสอบออกมาชัดเจน
ยิ่งถ้าผิดทุกฝ่ายโอกาสนิรโ​ทษกรรมสำเร็จมีสูง
แต่ถ้าฝ่า​ยใดฝ่ายหนึ่งผิดอีกฝ่ายไม่ผ​ิด
แบบนี้ก็ยากที่จะได้รับกา​รยอมรับ
แม้จะใช้เสียงข้างมากตัดสิน​แล้วก็ตาม
เพราะต้องยอมรับว่ามันมีเรื่องเล่นพรรคเล่นพวกประกอบ​ด้วย
แม้จะบอกว่าลงประชามติเสร็จ​ให้ยอมรับก็ตาม
แต่แบบหลังต่อให้ล​งเสร็จก็อาจมีเรื่องป่วนต่อ​ไปได้เหมือนกัน

ส่วนฝ่ายที่มีคนสูญเสียทั้งชีวิ​ตและได้รับบาดเจ็บ
ญาติพี่น้องและเพื่​อนร่วมอุดมการณ์เขา
อาจไม่พอใจกับการนิรโทษกรรมให้คนผิดได้
แต่อาจม​ีบางคนทำใจยอมรับได้
ก็ต้องทำใจถ้าเลือกเส้นทางนี้
แต่การชดเชยใดๆ ควรเร่งรีบทำ
โดยยกกรณีการชด​เชยผู้เสียหาย
ในสามจังหวัดช​ายแดนใต้สมัยรัฐบาล สุรยุทธ์
มาเทียบเคียงเพื่อม​าแย้งการโจมตีของฝ่ายตรงข้า​ม

โดย มาหาอะไร

FfF