บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


29 สิงหาคม 2554

<<< เรื่องภาษีที่น่ารู้ >>>

วิเคราะห์ผลได้ & ผลเสียจากคลังเตรียมปรับโครงสร้างระบบโครงสร้างภาษี

(ปรับขึ้น VAT แต่ลด CIT/PIT หรือ คง VAT ลด CIT/PIT ลด BOI หรือ ยกเลิก BOI แต่คง VAT)

ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา แนวคิดการปฏิรูประบบโครงสร้างภาษีของกระทรวงการคลังได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็น ประเด็นหารือและพิจารณาการวางแนวทางดำเนินการที่เหมาะสมอยู่เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเจตนารมย์ที่สำคัญของการดำเนินการ คงจะเป็นความพยายามของทางการในการจัดระบบโครงสร้างภาษีให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุดและสอดคล้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างความโปร่งใส-เป็นธรรมให้กับทุก ภาคส่วน
ในขณะเดียวกัน ระบบโครงสร้างภาษีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็น่าจะเป็นผลดีต่อการจัดเก็บรายได้ภาษีของรัฐบาล โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์ที่รายได้ภาษีบางรายการ อาทิ ภาษีศุลกากร มีแนวโน้มลดบทบาทลง อันเป็นผลสืบเนื่องจากข้อตกลงในการลดพิกัดอัตราภาษีการค้าระหว่างประเทศ ตามการเปิดเสรีการค้า-การลงทุนกับประเทศต่างๆ และแผนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ในปี 2558 ตลอดจนภายใต้ภาวะที่รัฐบาลมีค่าใช้จ่ายผูกพันหรืองบประจำที่มีแนวโน้มเพิ่ม ขึ้นทุกปีๆ เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม รวมทั้งยังมีแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เงินลงทุน มูลค่าสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศอีกด้วย
การปรับระบบโครงสร้างภาษี เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
รายรับที่มีแนวโน้มลดลง ภาษีศุลกากร ตามแผนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558
ภาษีเงินได้นิติบุคคล เพื่อสนับสนุนความสามารถทางการแข่งขันของภาคธุรกิจ
รายรับที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาษีฐานรายได้ อาทิ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก
ภาษีสรรพสามิต อาทิ ภาษีที่ทำลายสุขภาพ (ภาษีบาป) ภาษีสิ่งแวดล้อม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
โครงการไทยเข้มแข็ง เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
นโยบายประชาวิวัฒน์ เสริมสร้างสวัสดิการด้านสังคมให้ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาส
กองทุนการออมแห่งชาติ แผนรับมือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
จากเหตุผลข้างต้น จึงเป็นที่มาของแนวคิดในการริเริ่มแผนปฏิรูประบบโครงสร้างภาษีของกระทรวงการ คลัง ซึ่งในเบื้องต้น ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าแนวทางการดำเนินการจะเป็นเช่นไร เนื่องจากอยู่ระหว่างการวางแผนและประเมินผลกระทบในด้านต่างๆ ของ 3 กรมภาษีหลัก คือ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร ก่อนที่จะมีการนำเสนอให้กระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
แม้จะยังขาดข้อสรุปที่ชัดเจน แต่จากเอกสารรายงานการประชุมผู้บริหารของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 คงสรุปแนวทางโดยสังเขปในประเด็นที่เกี่ยวกับระบบภาษีหลักๆ ว่าทางการมีแผนจะดำเนินการ ดังนี้
 • การปรับโครงสร้างและอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อยกระดับรายได้ สร้างโอกาสและการเข้าถึงโอกาส และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 • การเพิ่มภาษีในสินค้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ภาษีสุรา และภาษียาสูบ รวมทั้งการหาแหล่งรายได้ใหม่จากการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม (ยางรถยนต์ น้ำมันหล่อลื่น ยาฆ่าแมลง และโทรศัพท์มือถือ) ภาษีโทรคมนาคม และภาษีสลากกินแบ่งรัฐบาล ขณะเดียวกันก็ยกเลิกภาษีในสินค้าที่ไม่มีความคุ้มค่าต่อการจัดเก็บ อาทิ ภาษีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ ภาษีพรม และภาษีแก้วเลดคริสตัล
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ซึ่งรวมถึงการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยี (IT) ของทั้ง 3 กรมภาษี
 • อย่างไรก็ดี ประเด็นที่หลายฝ่ายให้ความสนใจ ก็คือ การปรับโครงสร้างและอัตราภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากน่าจะมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจและครัวเรือนในวงกว้าง จึงขอสรุปลักษณะและการวิเคราะห์ผลของการปรับเปลี่ยนภาษีดังกล่าว ดังนี้ ลักษณะของแต่ละประเภทภาษี

  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax: PIT) เป็นภาษีฐานรายได้ที่จัดเก็บอัตราภาษีแบบก้าวหน้า หรืออัตราภาษีเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่สูงขึ้น อย่างไรก็ดี เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ บรรเทาภาระภาษี และพัฒนาตลาดทุน ทางการได้มีการออกกฎหมายกำหนดให้สามารถหักค่าลดหย่อนได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การยกเว้นภาษีสำหรับผู้มีเงินได้ 150,000 บาทแรก การลดหย่อนส่วนตัว-คู่สมรส-บุตร ค่าลดหย่อนเงินบริจาค-ท่องเที่ยว ค่าลดหย่อนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และดอกเบี้ยกู้บ้าน ตลอดจนค่าลดหย่อนสำหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ประกันชีวิต และเงินซื้อบ้านใหม่ โดยเมื่อได้ยอดเงินได้สุทธิแล้ว นำไปคำนวณภาษีตามอัตราภาษี ดังนี้

  เงินได้สุทธิ ช่วงเงินได้สุทธิ
  แต่ละขั้น
  อัตราภาษี
  ร้อยละ
  ภาษีแต่ละขั้น
  เงินได้สุทธิ
  ภาษีสะสม
  สูงสุดของขั้น
  1 – 150,000 150,000 ยกเว้น - -
  150,001 – 500,000 350,000 10 35,000 35,000
  500,001 – 1,000,000 500,000 20 100,000 135,000
  1,000,001 – 4,000,000 3,000,000 30 900,000 1,035,000
  4,000,001 บาทขึ้นไป
  37

  หมายเหตุ: การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้สุทธิเฉพาะส่วนไม่เกิน 150,000 บาท มีผลใช้บังคับสำหรับเงินได้สุทธิที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป (พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 470) พ.ศ. 2551) โดยเงินได้สุทธิ คำนวณจากเงินได้พึงประเมินหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน
  ที่มา: กรมสรรพากร
  ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax: CIT) เป็นภาษีฐานรายได้ที่โดยทั่วไปจัดเก็บจากกำไรสุทธิของผู้ประกอบการในอัตรา ภาษีร้อยละ 30 แต่ก็มีการลดหย่อนอัตราภาษีเป็นร้อยละ 20-25 สำหรับบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) และตลาด MAI รวมทั้งมีการยกเว้นภาษีบางส่วนให้บริษัทที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3-8 ปี ตามเงื่อนไขและพื้นที่โครงการลงทุนของบริษัทเหล่านั้นเป็นหลัก

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value-added Tax: VAT) เป็นภาษีฐานการใช้จ่ายที่จัดเก็บในอัตราเดียว โดยเริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ. 2535 และมีเพดานอัตราภาษีตามกฎหมายกำหนดไว้ที่ร้อยละ 10 แต่เนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ทางการจึงมีการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือร้อยละ 7 เรื่อยมาตั้งแต่ 1 เมษายน 2542 จนถึงปัจจุบันที่การลดอัตราภาษีจะมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2555

  เปรียบเทียบอัตราภาษี PIT CIT และ VAT ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

  ประเทศ PIT CIT VAT
  ไทย 0-37% 30% 7%
  สิงคโปร์ 3.5-20% 17% 7%
  เวียดนาม 5-35% 25% 10%
  อินโดนีเซีย 5-30% 28% 10%
  ฟิลิปปินส์ 5-32% 30% 12%
  จีน 5-45% 25% 17%

  ที่มา: http://www.worldwide-tax.com

  ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านส่วนใหญ่แล้ว พบว่า ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราที่ สูงกว่า แต่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของไทย ถือว่าต่ำกว่าพอสมควร วิเคราะห์การปรับภาษี ระหว่าง 3 ทางเลือก
  1) ปรับขึ้น VAT แต่ลด CIT/PIT
  2) คง VAT ลด CIT/PIT และลดการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี BOI
  3) ยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี BOI แต่ไม่ขึ้น VAT
  จากสถิติรายได้รัฐบาลล่าสุดในปี 2553 พบว่า ในบรรดาภาษี 3 รายการ คือ VAT CIT และ PIT การจัดเก็บรายได้ของ CIT ครองสัดส่วนสูงสุดที่ประมาณร้อยละ 36 จากรายได้ทั้งหมดของกรมสรรพากร ตามมาด้วย VAT (สุทธิหลังการคืนภาษี) มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 26 และ PIT มีสัดส่วนราวร้อยละ 17 ในขณะที่ จากผลการศึกษาของทางการ การปรับขึ้นอัตราภาษี VAT ร้อยละ 1 อาจจะทำให้รายได้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นประมาณ 40,000 ล้านบาท1 ซึ่งเป็นนัยว่า ผู้บริโภคจะมีค่าใช้จ่ายจากการปรับเพิ่มอัตราภาษีดังกล่าวเพิ่มขึ้นในจำนวน เดียวกัน ส่วนข้อเสนอการปรับลด CIT/PIT น่าจะเป็นผลดีในการช่วยลดค่าใช้จ่ายภาษีให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภค สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี BOI นั้น ในเบื้องต้น การลดหรือการยกเลิกสิทธิประโยชน์ คงจะมีผลให้ผู้ประกอบการในหมวดอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม มีค่าใช้จ่ายด้านภาษีเพิ่มขึ้น แต่ขนาดผลกระทบคงจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและรายละเอียดสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ ในแต่ละรายธุรกิจเป็นสำคัญ
  ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ทางเลือกที่น่าจะเป็นไปได้ ก็คือ การคง VAT ไว้ที่อัตราร้อยละ 7 ต่อไปจนถึงเดือนกันยายน 2555 เป็นอย่างน้อย และหลังจากนั้น การพิจารณาปรับเพิ่มอัตราภาษี คงจะขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในด้านการใช้จ่ายของผู้บริโภค ว่ามีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรับมือกับการปรับเพิ่มอัตราภาษีมากน้อยเพียง ใด แต่คงต้องยอมรับว่าประเด็นนี้ค่อนข้างมีความอ่อนไหวต่อคะแนนนิยมของทุก รัฐบาลพอสมควร จึงทำให้การผลักดันให้เกิดขึ้นจริง อาจทำได้ไม่ง่ายนัก
  สำหรับภาษี PIT นั้น คาดว่า ในระยะแรกๆ ของการปฏิรูป แนวทางน่าจะออกมาในลักษณะของการเน้นขยายฐานภาษี รวมถึงการปรับเปลี่ยนเกณฑ์เกี่ยวกับค่าลดหย่อนในบางรายการ โดยอาจพิจารณาจำกัดการให้ค่าลดหย่อนในรายการที่สร้างความเหลื่อมล้ำทางสังคม มากขึ้น และเน้นเพิ่มการให้ค่าลดหย่อนในรายการที่เกี่ยวพันกับค่าครองชีพพื้นฐานหรือ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาโครงการประชากรในอนาคต ขณะที่การปรับลดอัตราภาษีลง น่าจะเป็นแนวทางอันดับท้ายสุดที่จะเกิดขึ้น
  ขณะที่ มองว่าการปรับลดอัตราภาษี CIT มีโอกาสเกิดขึ้น แม้จะไม่เร็วและน่าจะเป็นไปในลักษณะที่ทยอยลดอัตรา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจเอกชน ควบคู่กับการขยายฐานภาษี ซึ่งเน้นการปรับเปลี่ยนระบบการบันทึกบัญชีของผู้ประกอบการให้มีความเป็น มาตรฐานและตรวจสอบได้มากขึ้น สำหรับการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี BOI นั้น แนวทางน่าจะเกิดขึ้นในลักษณะของการปรับเกณฑ์เงื่อนไขให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย หรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศเป็นหลัก และคงจะไม่ถึงกับยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ไปทั้งหมด เพราะต้องยอมรับว่าการให้สิทธิประโยชน์ ก็มีความสำคัญในแง่ของการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในประเด็นการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ (นอกเหนือไปจากโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และโอกาสสร้างผลตอบแทน) ให้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมที่ทางการต้องการจะส่งเสริม
  โดยสรุป หากแผนการดำเนินงานของทางการเป็นไปตามแนวทางข้างต้น ท้ายที่สุดแล้ว ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะเอสเอ็มอี ที่ชำระภาษี PIT อาจจะไม่ได้รับประโยชน์มากนักจนกว่าจะมีการปรับลดอัตราภาษีลง ในขณะที่ ผู้ประกอบการที่ชำระภาษี CIT น่าที่จะมีแนวโน้มเสียค่าใช้จ่ายภาษีด้วยอัตราที่ลดลง แม้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเร็วนักก็ตาม

  1อ้าง อิง จากบทความจากงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2553 ของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง ความท้าทายของนโยบายการคลัง: สู่ความยั่งยืนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว

  แหล่งที่มาข้อมูล
  - สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  - กรมสรรพากร
  - บทความจากงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2553 ของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง ความท้าทายของนโยบายการคลัง: สู่ความยั่งยืนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว โดย สุรจิต ลักษณะสุต พิสิทธิ์ พัวพันธ์ จารุพรรณ วานิชธนันกูล คธาฤทธิ์ สิทธิกูล อุทุมพร จิตสุทธิภากร และจงกล คำไล้
  - http://www.worldwide-tax.com

  http://ttmemedia.wordpress.com/2011/01/31/วิเคราะห์ผลได้-ผลเสียจ/


  ------------------------------------------

  Tax Rates Around the World

  (Note: Only the
  underlined countries are currently ready)

  Country Income Tax VAT
  Corporate Individual
  Argentina 35% 9-35% 21%
  Australia 30% 17-45% 10%GST
  Austria 25% 21%-50% 20%
  Barbados 25% 20/35% 17.5%
  Belarus 26.28% 12% 20%
  Belgium 33.99% 25-50% 21%
  Brazil 34% 7.5-27.5% 17-25%
  Bulgaria 10% 10% 20%
  BVI - - -
  Canada 16.5%(federal) 15-29%(Federal) 5%(gst)
  China 25% 5-45% 17%
  Croatia 20% 15-45% 23%
  Cyprus 10% 20-30% 15%
  Czech Rep. 19% 15% 20%
  Denmark 25% 38-59% 25%
  Egypt 20% 10-20% 10%gst
  Estonia 21% 20% 20%
  Finland 26% 6.5-30% 23%
  France 33.33% 5.5-40% 19.6%
  Germany 30-33%(effective) 14-45% 19%
  Gibraltar 10% 0-40% -
  Greece 24% 0-45% 23%
  Hong kong 16.5% 2-17% -
  Hungary 10/19% 17% and 32% 25%
  India 30-40% 10-30% 12.5%
  Indonesia 28% 5-30% 10%
  Ireland 12.5% 20-41% 21%
  Israel 24% 10-45% 16%
  Italy 31.4% 23%-43% 20%
  Japan 30% 5-50% 5%(consump)
  Latvia 15% 23% 22%
  Libya 20% 15% -
  Lithuania 15% 15%/20% 21%
  Luxemburg 21% 0-38% 15%
  Malta 35% 15-35% 18%
  Mexico 30% 0-28% 16%
  Monaco 33.33% 0% 19.6%
  Morocco 35% 0-41.5% 20%
  Montenegro 9% 9% 17%
  Netherlands 20-25% 0-52% 19%
  New Zealand 30% 0-39% 15%gst
  Norway 28% 28-49% 25%
  Pakistan 35% 0-25% 15%
  Panama 27.5% 15-25% 7%
  Philippines 30% 5-32% 12%
  Poland 19% 18%/32% 23%
  Portugal 12.5/25% 0-42% 23%
  Romania 16% 16% 24%
  Russia 20% 13% 18%
  Saudi Arabia 20% 20% --
  Serbia 10% 10-20% 18%
  Singapore 17% 3.5%-20% 7% (gst)
  Slovakia 19% 19% 20%
  Slovenia 20% 16%-41% 20%
  South Africa 28% 0-40% 14%
  Spain 30% 24-45% 18%
  Sweden 26.3% 0-57% 25%
  Switzerland 12.5-24% 0-11.5% (federal) 8%
  Thailand 30% 5-37% 7%
  Tunisia 30% 15-35% 18%
  Turkey 20% 15-35% 18%
  U.K. 28% 0-50% 20%
  Ukraine 23% 15/17% 20%
  U.S.A. 15-35% 15-35% -
  Vietnam 25% 5-35% 10%
  Zambia 35% 0-35% 16%
  (Last partial update, August 23, 2011 )

  1. In countries in which VAT is charged at a number of different rates, the rate in the Table is the highest rate.
  2. The rates in the Table do not include Local tax, if it exists.


  http://www.worldwide-tax.com/#partthree

  ------------------------------------------

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม (อังกฤษ: Value Added Tax หรือ VAT) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า แวต เป็นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ โดยจัดเก็บเฉพาะจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิต การจำหน่ายหรือการให้บริการ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นร้อยละ 10 ซื้อวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์มา 100 บาท และมีภาษีซื้อ 10 บาท เมื่อผลิตเป็นสินค้าขายในราคา 150 บาท ตอนขายไปจะต้องคิดภาษีขาย 15 บาท ดังนี้ ก็จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะผลต่างจำนวน 15-10 = 5 บาท เท่านั้น ถ้าการซื้อ และขายเกิดขึ้นภายในรอบการจ่ายภาษีเดียวกัน.

  เนื้อหา

  [ซ่อน]

  [แก้] ประวัติ

  ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 ประเทศไทยได้เริ่มมีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นครั้งแรก

  การนำภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้เป็นผลมาจากเหตุผลในทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ จากการที่เศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวอย่างรวดเร็ว ฐานะทางเศรษฐกิจการเงินการคลังของประเทศมั่นคงขึ้นมาก ในขณะที่มีการกล่าวถึงความไม่เหมาะสมของโครงสร้างภาษีการค้าต่อเศรษฐกิจของ ประเทศ อันได้แก่ความซ้ำซ้อนของระบบภาษีการค้าที่เป็นอยู่ และความหลากหลายของโครงสร้างอัตราภาษีนอกจากความบกพร่องของระบบภาษีการค้า ซึ่งไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตแล้ว ความต้องการเปลี่ยนแปลงระบบภาษีของทางการ ยังสืบเนื่องมาจากเหตุผลทางด้านภาษีอากรอีกด้วย กล่าวคือ ความสามารถในการหารายได้ของรัฐผ่านเครื่องมือทางภาษีการค้าและภาษีศุลกากร ได้ลดน้อยลงเป็นลำดับ

  ด้วยเหตุผลดังกล่าว กระทรวงการคลัง จึงได้เสนอพิจารณายกเลิกภาษีการค้า และนำภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้แทน โดยภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวจะมีอัตราเดียวที่ใช้กับสินค้าและบริการทุกชนิด สำหรับสินค้าใดที่มีเหตุผลทางเศรษฐกิจที่จะเก็บสูงกว่าอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้เก็บภาษีสรรพสามิตเพิ่มเติมจากภาษีมูลค่าเพิ่ม

  การนำภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้นี้ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อระบบภาษีอากรของประเทศไทยเป็นการปฏิรูป ภาษีการค้าครั้งใหญ่ ทำให้ระบบภาษีอากรของประเทศมีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเอื้ออำนวยต่อการลงทุนการส่งออก และการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจ เนื่องจากภาษีมูลค่าเพิ่มไม่มีความซ้ำซ้อนของภาระภาษีดังเช่นภาษีการค้า นอกจากนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มทำให้เกิดความเป็นธรรมและความสะดวกต่อการปฏิบัติ ตามของผู้เสียภาษีอีกด้วย

  [แก้] อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศต่างๆ

  [แก้] ประเทศนอกสหภาพยุโรป

  ประเทศ อัตรา
  มาตรฐาน Reduced
  ธงของประเทศอาร์เจนตินา อาร์เจนตินา 21% 10.5% หรือ 0%
  ธงของประเทศออสเตรเลีย ออสเตรเลีย 10%
  ธงของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 17%
  ธงของประเทศบัลแกเรีย บัลแกเรีย[1] 20% 9%
  ธงของประเทศแคนาดา แคนาดา 7% หรือ 15% 4.5%
  ธงของประเทศชิลี ชิลี 19%
  Flag of the People's Republic of China จีน 17% 6% หรือ 3%
  ธงของประเทศโครเอเชีย โครเอเชีย 22% 0%
  ธงของสาธารณรัฐโดมินิกัน สาธารณรัฐโดมินิกัน 6% 12% หรือ 0%
  ธงของประเทศเอกวาดอร์ เอกวาดอร์ 11%
  ธงของประเทศไอซ์แลนด์ ไอซ์แลนด์ 24.5% 14%
  ธงของสาธารณรัฐอินเดีย อินเดีย 12.5% 4%, 1%, หรือ 0%
  ธงของประเทศอิสราเอล อิสราเอล 16.5%
  ธงของประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น 5%
  ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย 5%
  ธงของประเทศเม็กซิโก เม็กซิโก 15% 0%
  ธงของประเทศนิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ 12.5%
  ธงของประเทศนอร์เวย์ นอร์เวย์ 25% 14% หรือ 8%[1]
  ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ 10%
  ธงของประเทศโรมาเนีย โรมาเนีย[1] 24% 9%
  ธงของสหพันธรัฐรัสเซีย รัสเซีย 18% 10% หรือ 0%
  ธงของประเทศเซอร์เบีย เซอร์เบีย 18% 8% หรือ 0%
  ธงของประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์ 5%
  ธงของประเทศแอฟริกาใต้ แอฟริกาใต้ 14% 7% หรือ 4%
  ธงของประเทศเกาหลีใต้ เกาหลีใต้ 10%
  ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ศรีลังกา 15%
  ธงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์[1] 8% 3.8% หรือ 2.5%
  ธงชาติของไทย ไทย 10% 7%
  ธงของประเทศตุรกี ตุรกี 18% 8% หรือ 1%
  ธงของประเทศยูเครน ยูเครน 20% 0%
  ธงของประเทศเวเนซุเอลา เวเนซุเอลา 16% 8%

  [แก้] ประเทศในสหภาพยุโรป

  ประเทศ อัตรา
  มาตรฐาน Reduced
  ธงของประเทศออสเตรีย ออสเตรีย 20% 12% หรือ 10%
  ธงของประเทศเบลเยียม เบลเยียม 21% 12% หรือ 6%
  ธงของประเทศไซปรัส ไซปรัส 15% 5%
  ธงของสาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐเช็ก[1] 20% 10%
  ธงของประเทศเดนมาร์ก เดนมาร์ก 25%
  ธงของประเทศเอสโตเนีย เอสโตเนีย[1] 20% 9%
  ธงของประเทศฟินแลนด์ ฟินแลนด์[1] 23% 13% หรือ 9%
  ธงของประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศส 19.6% 5.5% หรือ 2.1%
  ธงของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เยอรมนี 19% 7%
  ธงของประเทศกรีซ กรีซ[1] 23% 13% หรือ 6.5%
  ธงของประเทศฮังการี ฮังการี[1] 20% 18% หรือ 5%
  ธงของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ 21% 13.5% หรือ 4.8%
  ธงของประเทศอิตาลี อิตาลี 20% 10%, 6%, หรือ 4%
  ธงของประเทศลัตเวีย ลัตเวีย[1] 22% 12% หรือ 0%
  ธงของประเทศลิทัวเนีย ลิทัวเนีย[1] 21% 9% หรือ 5%
  ธงของราชรัฐลักเซมเบิร์ก ลักเซมเบิร์ก 15% 12%, 9%, 6%, หรือ 3%
  ธงของสาธารณรัฐมอลตา มอลตา 18% 5%
  ธงของประเทศเนเธอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ 19% 6%
  ธงของสาธารณรัฐโปรตุเกส โปรตุเกส[1] 23% 13% หรือ 6%
  ธงของประเทศโปแลนด์ โปแลนด์[1] 23% 8% หรือ 5%
  ธงของประเทศสโลวาเกีย สโลวาเกีย[1] 20% 10%
  ธงของประเทศสโลวีเนีย สโลวีเนีย 20% 8.5%
  ธงของประเทศสเปน สเปน[1] 18% 8% หรือ 4%
  ธงของประเทศสวีเดน สวีเดน 25% 12% หรือ 6%
  Flag of the United Kingdom สหราชอาณาจักร[1] 20% 5%

  [แก้] อ้างอิง


  http://th.wikipedia.org/wiki/ภาษีมูลค่าเพิ่ม

  ---------------------------------------
  FfF