บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


31 สิงหาคม 2554

<<< ข้อมูลงบประมาณบริหารประเทศในแต่ละปี >>>

งบประมาณโดยสังเขป
ประมาณโดยสังเขป ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 - ปัจจุบัน
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ฉบับปรับปรุง)
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ฉบับปรับปรุง)
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ฉบับปรับปรุง)
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
งบประมาณโดยสังเขป ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2542 - 2545
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545

http://www.bb.go.th/bbhome/page.asp?option=content&dsc=%A7%BA%BB%C3%D0%C1%D2%B3%E2%B4%C2%CA%D1%A7%E0%A2%BB&folddsc=29001

----------------------------------------------

FfF