บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


05 มีนาคม 2555

<<< คำว่า แตกต่างแต่ไม่แตกแยก จะเป็นความจริงก็ต่อเมื่อพวกที่คิดแตกต่างพวกหนึ่งไม่ไปบังคับอีกพวกให้ไม่แตกต่างจากตน ถ้าไม่เช่นนั้นก็แตกแยกแน่นอน >>>

<<< คำว่า แตกต่างแต่ไม่แตกแยก จะเป็นความจริงก็ต่อเมื่อพวกที่คิดแตกต่างพวกหนึ่งไม่ไปบังคับอีกพวกให้ไม่แตกต่างจากตน ถ้าไม่เช่นนั้นก็แตกแยกแน่นอน >>>
    • Maha Arai เช่น พวกหนึ่งชอบเป็นทาส อีกพวกชอบเป็นไท พวกชอบเป็นทาสอยากเป็นทาสไปไม่มีปัญหา แต่ถ้าเมื่อไหร่พวกชอบเป็นทาสต้องการบังคับพวกชอบเป็นไทให้เป็นทาสเหมือนพวกตนด้วย ก็จะเกิดการแตกแยกอย่างแน่นอน
    • Maha Arai หรืออีกตัวอย่างหนึ่งให้เห็นภาพชัดขึ้น พวกที่นับถือศาสนาหนึ่งไปบังคับอีกศาสนาหนึ่งให้คิดและทำแบบตน อย่างนี้ก็แตกแยกแน่นอน แต่ถ้าต่างคนต่างนับถือลัทธิความเชื่อหรือศาสนาของตนไปไม่ไปบังคับให้พวกที่คิดแตกต่างต้องไม่แตกต่างจากตน ก็ไม่เกิดการแตกแยกต่อให้ชุมชนนั้นๆ มีคนเป็นร้อยๆ ศาสนาอยู่ก็ตาม
    • Maha Arai ดังนั้นกฏระเบียบข้อบังคับที่จะออกมาบังคับใช้กับคนที่คิดแตกต่างมันต้องเปิดกว้างให้สามารถคิดแตกต่างได้ ไม่ใช่พยายามบังคับห้ามแตกต่าง เช่น ต้องใช้กฏหมายที่พวกชอบเป็นทาสใช้โดยเฉพาะ รับประกันได้ว่า ต่อให้ตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์กี่ร้อยกี่พันชุด หรือจะออกกฏหมายปรองดองอะไรมามากมายก็ไม่สามารถทำให้เป็นไปตามชื่อคณะกรรมการหรือชื่อกฏหมายได้แน่นอน
    • Maha Arai เคยเสนอเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าจังหวัดโดยตรงเหมือนเลือกผู้ว่ากรุงเทพทุกจังหวัด ให้อำนาจเสรียกเว้นกรณีเรื่องทางการทหารและการต่างประเทศ จังหวัดไหน จะออกกฏห้ามนับถือเทวรูปหรือ ไม่นับถือก็ไม่ผิด ก็เป็นการเปิดทางเลือกให้คนมีทางเลือกไปอยู่ แต่ทางที่ดีที่สุดควรออกกฏเป็นกลางๆ คือไม่บังคับว่าไม่นับถือเทวรูปผิด หรือนับถือก็ไม่ผิด แบบนี้น่าจะดีที่สุด แต่ถ้ารับไม่ได้ แยกแต่ละจังหวัดเพื่อจะได้ย้ายบ้านไปอาศัยอยู่ได้ แบบนี้ก็ไม่แตกแยกเท่าพยายามบังคับให้บูชาเทวรูปอย่างเดียวใครไม่บูชาไปอยู่ที่อื่นเขาจะไปได้ยังไงในเมื่อไม่มีเงินไปเมืองนอกกันหมด นอกจากลุกขึ้นสู้ในตอนจบเท่านั้นเอง ถ้าถูกบังคับมากๆ เดี๋ยวนี้ไม่มีดินแดนใหม่ให้อพยพหนีเหมือนวิกฤตการณ์ศาสนาของอังกฤษ ที่สองนิกายไม่ถูกกันอีกพวกอาจหนีไปอยู่อเมริกาได้แต่ปัจจุบันมันหาดินแดนไปอยู่ไม่ได้ง่ายๆ ดังนั้นความพยายามบังคับให้ได้ก็คือความพยายามทำให้เกิดสงครามกลางเมืองในที่สุดนั่นเอง จะเกิดวันไหนไม่รู้แต่รู้แต่ว่าเกิดแน่เมื่อถึงจุดแตกหักอยู่ด้วยกันไม่ได้จริงๆ
    • Maha Arai สรุปว่า จะไม่เกิดความแตกแยก ถ้าไม่บังคับห้ามเห็นต่าง และความแตกต่างทางด้านลัทธิความเชื่อและศาสนา เป็นความแตกต่างที่มิอาจบังคับไม่ให้เห็นแตกต่างได้โดยไม่แตกแยก นอกจากต่างคนต่างนับถือลัทธิความเชื่อของแต่ละคนไป โดยไม่พยายามไปบังคับให้ทั้งประเทศเห็นเหมือนตนมีช่องทางให้คนเห็นต่างได้ยืนอยู่ได้ ถ้าทำได้ก็ไม่แตกแยก

http://www.facebook.com/maha.arai

-------------------------------------------

โดย มาหาอะไร
FfF