บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


25 มกราคม 2556

<<< ศาสนา อุดมการณ์ และ ดินแดน สังเกตุพบว่า เมื่อถึงวันต้องเลือกพบว่าดินแดนจะถูกเลือกเป็นอันดับแรก >>>

<<< ศาสนา อุดมการณ์ และ ดินแดน สังเกตุพบว่า เมื่อถึงวันต้องเลือกพบว่าดินแดนจะถูกเลือกเป็นอันดับแรก >>>
  • Maha Arai ทั้ง ศาสนา อุดมการณ์ และดินแดนของแต่ละประเทศของแต่ละชาติ ล้วนมีความสำคัญพอๆ กัน แต่เจอประวัติศาสตร์หลายเหตุการณ์ทำให้รู้ว่า สุดท้ายเขาเืลือกดินแดนเป็นอันดับหนึ่ง
  • Maha Arai อย่างกรณี ศาสนากับดินแดน อันนี้ก็เห็นให้เกลื่อนเช่น ไทยกับพม่านับถือศาสนาเดียวกัน แต่ก็ยังรบกันเพื่อแย่งดินแดน หรือประเทศศาสนาอื่นๆ ก็เหมือนกัน จนก่อให้เกิดลัทธิใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อผลทางการเมืองเรื่องดินแดนหรืออำนาจอธิปไตยในดินแดน
  • Maha Arai เช่น กรณีการเกิดลัทธิขึ้นในศาสนาคริสต์ซึ่งแยกตัวจากนิกายโรมัน มาตั้งเป็นนิกายใหม่ไม่ขึ้นตรงต่อสำนักวาติกันเพราะไม่ต้องการให้เข้ามาแทรกแซงผู้มีอำนาจในประเทศนั้นๆ เหมือนอดีต
  • Maha Arai หรือกรณีอุดมการณ์ลัทธิคอมมิวนิสต์เหมือนกัน เช่นจีนกับรัสเซียแต่แย่งดินแดนรบกันจนปีนเกลียวจนตั้งลัทธิคอมมิวนิสต์สายใหม่กันอะไรแบบนี้ทั้งๆ ที่ตอนแรกเหมือนมีอุดมการณ์เดียวกัน สุดท้ายนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของโลกถือเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้คอมมิวนิสต์ ที่กำลังครองโลกมีอันต้องพ่ายแพ้ต่อประชาธิปไตย จนรัสเซียวันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นประชาธิปไตย เหลือทั้งโลกเป็นคอมมิวนิสต์แบบทุนนิยมเต็มตัวไปแล้วไม่กี่ประเทศ
  • Maha Arai แสดงว่าวันที่ต้องเลือกระหว่างศาสนา อุดมการณ์ กับดินแดนพบว่าการสร้างกระแสคลั่งชาติปกป้องดินแดนจะแรงสุดๆ ขนาดเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์กันได้หรือเปลี่ยนลัทธิความเชื่อทางศาสนาใหม่ก็ยังได้
  • Maha Arai ยังมีอีกหลายกรณีเช่นทั้งคอมมิวนิสต์จีนพร้อมจับมือกับฝ่ายประชาธิปไตยเพื่อปก ป้องดินแดนจากการรุกเข้ามาของญี่ปุ่นหรือในกรณีไทย พคท. ก็ร่วมมือกับทางการ ต่อต้านการรุกของญวนที่กลัวจะเข้ามายึดดินแดนไทยเป็นผลจากการปีนเกลียวระหว่างจีนกับรัสเซียด้วย แต่ก็จะเห็นว่าจะเลือกเอาดินแดนก่อนอุดมการณ์ชัดเจนในสองกรณีหลังที่ว่ามานี้

http://www.facebook.com/maha.arai

----------------------------------------------------
FfF