บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


21 มิถุนายน 2554

<<< ตัวอย่างการนิรโทษกรรมที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย >>>

หลังการทำรัฐประหารสำเร็จทุกครั้ง
มักจะมีการประกาศนิรโทษกรรมในรัฐธรรมนูญ
ให้กับพวกที่ออกมาฉีกรัฐธรรมนูญเก่าทิ้ง
สูตรสำเร็จง่ายๆ มีแค่นี้เอง
ลองศึกษารัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ปี 49
ของเหล่าพวก คมช. ที่เคยทำไว้เป็นตัวอย่างได้ที่เรื่องนี้

<<< รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)พ.ศ. 2549 >>>
http://maha-arai.blogspot.com/2009/06/blog-post.html

มาตรา 36-37 ได้เขียนขึ้นมาเพื่อนิรโทษกรรมให้พวก คมช. แบบนี้

"มาตรา 36 บรรดาประกาศและคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ คำสั่งของหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ได้ประกาศ หรือสั่งไว้ ในระหว่างสันที่ 19 กันยายน พุทธศักราช 2549 จนถึงวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปใด และไม่ว่าจะประกาศ หรือสั่ง ให้มีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ ให้มีผลใช้บังคับต่อไป และให้ถือว่า ประกาศหรือคำสั่ง ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศ หรือคำสั่งนั้น ไม่ว่าการปฏิบัติตามประกาศ หรือคำสั่งนั้น จะกระทำก่อน หรือหลัง วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นประกาศหรือคำสั่ง หรือการปฏิบัติ ที่ชอบด้วยกฎหมาย และชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

มาตรา 37 บรรดาการกระทำทั้งหลาย ซึ่งได้กระทำเนื่องในการยึด และควบคุมอำนาจการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่ 19 กันยายน พุทธศักราช 2549 ของหัวหน้า และคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมตลอดทั้งการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำดังกล่าว หรือของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้า หรือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันได้กระทำไปเพื่อการดังกล่าวข้างต้นนั้น การกระทำดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ว่าเป็นการกระทำเพื่อให้มีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ รวมทั้งการลงโทษและการกระทำอันเป็นการบริหารราชการอย่างอื่น ไม่ว่ากระทำในฐานะตัวการ ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระทำ หรือผู้ถูกใช้ให้กระทำ และไม่ว่ากระทำในวันที่กล่าวนั้นหรือก่อน หรือหลังวันที่กล่าวนั้น หากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมาย ให้ผู้กระทำพ้นจากความผิด และความรับผิดโดยสิ้นเชิง"

แถมด้วยการนิรโทษกรรมที่ประหลาดที่สุดในโลก
คือนิรโทษกรรมให้พวก คมช. ทั้งก่อนหน้าและหลังทำผิด
เรียกว่านิรโทษกรรมทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคต
ไว้ที่มาตรา 309 ของรัฐธรรมนูญ 50
ที่หลอกให้คนทั้งประเทศลงประชามติเพื่อความชอบธรรม
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

"มาตรา ๓๐๙ บรรดาการใด ๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าวไม่ว่าก่อนหรือหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่าการนั้นและการกระทำนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้"

ตัวอย่างอิทธิฤทธิ์มาตรา 309 ที่ไม่ต้องแปลกใจว่า
ถ้าพวกนี้จะค้านการแก้ รัฐธรรมนูญ 50
โดยเฉพาะมาตรา 309 แบบหัวชนฝา
อ่านเรื่อง คมช.พ้นผิดเอกสารลับ มติกกต.4-1ยกคำร้อง ได้ที่นี่
http://maha-arai.blogspot.com/2009/05/blog-post_31.html

ดังนั้นที่บรรดานักวิชาการบางคน ออกมาบอกชาวบ้านว่า
ประเทศนี้ไม่เคยมีการนิรโทษกรรมในคดีอาญาอะไร
ถามว่า คดีฉีกรัฐธรรมนูญกฏหมายสูงสุดของประเทศ
เขายังนิรโทษกรรมกันได้เลย
ถ้าสามารถเป็นองค์รัฏฐาธิปัตย์ได้สำเร็จ
แถมยังสามารถแต่งตั้งองค์กรอิสระได้ด้วย
ทั้ง กกต. ปปช. อะไรพวกนี้
โดยไม่จำเป็นต้องให้กษัตริย์ลงนามได้อีกด้วย
แถมคนในประเทศนี้ก็ยอมรับการมีอยู่ขององค์รัฏฐาธิปัตย์
ที่ทำให้ผู้นำรัฐประหารอย่างสนธิ บัง
มีอำนาจเทียบเท่ากษัตริย์
ทำให้การแต่งตั้งอะไรที่ต้องให้กษัตริย์ลงนามเห็นชอบ
สามารถลงนามแทนได้เลยโดยไม่ต้องเสนอให้กษัตริย์ลงนามอีก
ซึ่งก็ไม่มีคนไทยที่ชอบโม้ว่า
รักสถาบัน พร้อมปกป้องสถาบัน ออกมาคัดค้าน
แถมบางคนยังสนับสนุนการกระทำของคนเหล่านั้นอีกด้วย

ในเมื่อสังคมไทยยอมรับการมีองค์รัฏฐาธิปัตย์อะไรนี้ได้
แล้วทำไมจะเรียกร้องให้มีองค์รัฏฐาธิปัตย์
ที่มาจากการเลือกตั้งไม่ได้
ดีกว่ามาจากการยึดอำนาจ
ซึ่งนานาชาติเขาจะไม่รับรอง

เรื่องนี้ฝากทั้งทักษิณ ยิ่งลักษณ์ พรรคเพื่อไทย คนเสื้อแดง
ศึกษาไว้เป็นตัวอย่างว่า วิธีการนิรโทษกรรมได้สำเร็จจริงๆ
เขาทำกันยังไง ประเภทเลือกตั้งชนะจะไปออกกฏหมาย
นิรโทษกรรมอะไร สำหรับประเทศนี้ ยุคนี้
คงยากยิ่งนักจนถึงเป็นไปไม่ได้เลย
เพราะคนที่ไม่อยากให้คุณยิ่งใหญ่หรือพ้นผิด
เขาก็สนับสนุนพวกออกมาป่วนได้ทุกโอกาส
ไม่ว่าตอนหาเสียงหรือชนะได้เป็นรัฐบาลแล้วก็ตาม
และสมัยสมชายก็เคยมีความพยายาม
ที่จะผลักดันเรื่องนิรโทษกรรมเหมือนกัน
แต่สุดท้ายก็โดนถีบตกเก้าอี้อย่างที่เห็น

สรุปว่า ประเทศนี้ สามารถนิรโทษกรรมกันได้ไม่ยาก
ถ้าหากได้เป็นองค์รัฏฐาธิปัตย์ได้สำเร็จ

โดย มาหาอะไร

FfF