บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


15 มิถุนายน 2554

<<< อย่าให้พวกผลาญบ้านผลาญเมืองยึดประเทศไทย ทั้งพวกกู้มาแหลก กู้มาแดก กู้มาแจก >>>

ตัวอย่างการกู้มาแหลก

<<< คลังแจ้งหนี้สาธารณะ"พุ่ง" "4.46ล้านล้าน" >>>
http://maha-arai.blogspot.com/2009/03/blog-post_25.html

------------------------------------------------

ตัวอย่างการกู้มาแดก

<<< สรุปผลงาน 1 ปี ระบอบอภิสิทธิ์ >>>
http://maha-arai.blogspot.com/2009/12/blog-post_15.html

------------------------------------------------

ตัวอย่างการกู้มาแจก

"...
รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า เงินงบกลางปี 115,000 ล้านบาท รัฐบาลมีแหล่งเงินที่นำมาใช้ คือ 1.เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 95,860 ล้านบาท และ 2.ภาษีและรายได้อื่น 19,139 ล้านบาท

นายบัณฑูร สุภัควณิช ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กล่าวว่า งบประมาณรายจ่ายตามนโยบายเร่งด่วน 18-19 โครงการนั้น มาตรการที่สำคัญคือ การช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ วงเงินกว่า 18,800 ล้านบาท แยกเป็นเงินช่วยมนุษย์เงินเดือน ที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่มีรายได้ไม่ถึง 14,000 บาทต่อเดือน ซึ่งมีประมาณ 8 ล้านคน ทั้งพวกที่ตกงานและพวกที่ยังมีงานทำอยู่ ให้ได้รับเงินพิเศษ 2,000 บาทต่อรายครั้งเดียว คิดเป็นวงเงินกว่า 16,000 ล้านบาท และรวมถึงข้าราชการ พนักงานราชการ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ที่มีรายได้ต่ำกว่า 14,000 บาทต่อเดือน ซึ่งมีจำนวนกว่า 1.23 ล้านราย ให้ได้รับเงินพิเศษ 2,000 บาทต่อคนเช่นกัน ซึ่งเป็นเงินงบประมาณรวม 2,328 ล้านบาท และคาดว่าจะเริ่มเบิกจ่ายได้ตั้งแต่เดือน เม.ย.52 เป็นต้นไป และยังเตรียมจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 3 ล้านคน 500 บาทต่อเดือน ส่วนเงินที่ส่งผ่านให้กองทุนหมู่บ้านจะรอใช้งบประมาณจากส่วนอื่นๆ ต่อไป
...

http://www.thaioctober.net/forum/index.php?topic=470.120
"

------------------------------------------------

โดย มาหาอะไร

FfF